piątek, 18 listopada 2016

Przeciwciała matczyne a odpowiedź immunologiczna niemowląt - karmienie piersią

Poniżej znajduje się tłumaczenie badania "Maternal antibodies and infant immune responses to vaccines" Kathryn M. Edwards, Sarah H. Sell i Cornelius Vanderbilt Katedra Pediatrii, Vanderbilt Vaccine Research Program, Department of Pediatrics, Uniwersytet Vanderbilt, 21st Avenue South, S 2323 MCN, Nashville, TN 37232, Stany Zjednoczone Opublikowano: 6 sierpnia 2015 r.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X15010634?via%3Dihub
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.07.085

Wstęp i skrótowe wnioski
Bez wątpienia karmienie piersią jest najlepszą ochroną dla niemowlęcia przed patogenami. Niemowlę nie tylko otrzymuje przeciwciała wraz z pokarmem matczynym, ale również jeszcze w okresie płodowym, które to mają ogromne znaczenie w pierwszych miesiącach jego pozapłodowego życia, kiedy układ immunologiczny nie jest jeszcze w pełni wykształcony i potrzebuje wspomagania.
Niemowlęta rodzą się z niedojrzałym systemem odpornościowym, co utrudnia skuteczne reagowanie na zakaźne patogeny napotykane wkrótce po urodzeniu. Aby zapewnić ochronę dziecku, juz podczas ciąży przeciwciała matczyne są aktywnie transportowane przez łożysko, chroniąc noworodka w ciągu pierwszych tygodni do miesięcy jego życia po narodzinach.
Udało się wielokrotnie wykazać w różnych badaniach, że matczyne przeciwciała hamują u małych dzieci odpowiedź immunologiczną na szczepionki.
Aktywny transport przeciwciał przez łożysko trwa począwszy od końca drugiego trymestru ciąży. Większość matczynych przeciwciał przekazywanych przez łożysko to przeciwciała klasy IgG i nawet niski, teoretycznie nieochronny poziom tych przeciwciał u niemowląt hamują u nich odpowiedź immunologiczną na otrzymane szczepienia, czyli po zaszczepieniu niemowlęcia, kiedy posiada ono już niewiele przeciwciał matczynych, produkcja przeciwciał poszczepiennych jest u niego o wiele niższa.
Badania przeprowadzone w krajach afrykańskich w tym Gambii i Nigerii wykazały, że obecność matczynych przeciwciał znacznie osłabia odpowiedź immunologiczną niemowląt na szczepionkę przeciwko odrze. Przeciwciała te, w okresie ciąży przekazywane przez łożysko, a następnie poprzez karmienie piersią, utrzymują się w organizmie dziecka zwykle od 4 do 9 miesięcy.
Specyficzne poszczepienne przeciwciała matek, klasy IgA, IgM i IgG, są również wydzielane do siary mleka, przy czym przeważa wydzielnicza klasa przeciwciał IgA. Podczas karmienia piersią spożyte przez niemowlę przeciwciała zapewniają ochronę błon śluzowych poprzez zahamowanie łączenia się patogenów z powierzchnią błon śluzowych, co zapobiega inwazji, a następnie patogeny zostają wykluczone i zneutralizowane.
Wartym uwagi jest fakt, że rodzaj przeciwciał jakie matka przekazuje dziecku również ma znaczenie. Tak też matka, która posiada tylko przeciwciała poszczepienne i przekazuje je dziecku są mniej trwałe, niż gdyby przekazała dziecku przeciwciała, które zostały wytworzone u matki w wyniku zakażenia i przechorowania. Znaczy to, że poziom przeciwciał matczynych u dzieci, których matki zostały zaszczepione i przekazały dziecku swoje przeciwciała poszczepienne, jest NIŻSZY i spada szybciej niż u dzieci, których matki zostały zakażone drogą naturalną.
Udokumentowano również, że matczyne przeciwciała hamują reakcje immunologiczne niemowląt na wszystkie typy szczepionek, w tym szczepionki żywe atenuowane, inaktywowane i podjednostkowe.
Podsumowując, udokumentowano że matczyne przeciwciała hamują poszczepienną odpowiedź immunologiczną na WIELE antygenów szczepionkowych u niemowląt.
W przypadku większości szczepionek, szczepienie niemowląt rozpoczyna się w czasie, gdy obecność matczynych przeciwciał jest u nich wysoka, więc stopień odpowiedzi immunologicznej na dawki przypominające może się różnić. Wydaje się, że immunizacja matek odgrywa ważną rolę w zapobieganiu chorobom u niemowląt, ale jej wpływ na odpowiedź immunologiczną u dzieci wymaga stałej oceny i nie jest do końca poznany.

Streszczenie
Niemowlęta rodzą się z niedojrzałym systemem odpornościowym, co utrudnia skuteczne reagowanie na zakaźne patogeny napotykane wkrótce po urodzeniu. Przeciwciała matczyne są aktywnie transportowane przez łożysko i służą do zapewnienia ochrony noworodka w ciągu pierwszych tygodni do miesięcy jego życia. Jakkolwiek, wielokrotnie wykazywano, że matczyne przeciwciała hamują odpowiedź immunologiczną u małych dzieci na szczepionki.
Przedstawione są tu mechanizmy tego hamowania i został omówiony wpływ na ostateczne odpowiedzi immunologiczne.

Słowa kluczowe: przeciwciała matczyne; transport przezłożyskowy; odpowiedź na szczepionkę: zahamowanie odpowiedzi na szczepionkę

Niemowlęta rodzą się z niedojrzałym systemem odpornościowym, co utrudnia skuteczne reagowanie na zakaźne patogeny napotykane wkrótce po urodzeniu. Jednakże, matczyne przeciwciała są aktywnie transportowane przez łożysko począwszy od końca drugiego trymestru ciąży i zapewnieniają ochronę niemowlętom w pierwszych tygodniach do miesięcy ich życia po urodzeniu [1]. Większość macierzyńskich przeciwciał jest izotypem IgG i metabolizują się w czasie. Jednakże, nawet niski, nieochronny poziom miana matczynych przeciwciał, u niemowląt wykazują właściwości hamujące odpowiedź immunologiczną na szczepienia. Udokumentowano hamujące reakcje immunologiczne matczynych przeciwciał na wszystkie typy szczepionek, w tym szczepionki żywe atenuowane, inaktywowane i podjednostkowe [2]. Specyficzne poszczepienne przeciwciała matek, w tym izotypów IgA, IgM i IgG, są również wydzielane do siary i mleka ludzkiego, przy czym przeważa wydzielnicza klasa przeciwciał IgA. Podczas karmienia piersią spożyte przez niemowlę przeciwciała zapewniają ochronę błon śluzowych poprzez zahamowanie adhezji i inwazji zarówno organizmów komensalnych, jak i patogennych, wykluczają je i neutralizują [3].

W tym przeglądzie będziemy używać szczepionki przeciwko odrze jako wzorca do podkreślenia wpływu matczynych przeciwciał na odpowiedź immunologiczną u małych dzieci, ponieważ została ona szeroko zbadana, chociaż wiele z tych badań przeprowadzono kilka dziesięcioleci wcześniej. Ponadto podsumujemy dane, w których przeciwciała matczyne hamują wytwarzanie przeciwciał u niemowląt po innych, rutynowo podawanych szczepionkach. Wreszcie przedstawimy nowe spojrzenie na mechanizmy hamowania odpowiedzi immunologicznej u małych dzieci przez matczyne przeciwciała i skupimy się na potencjalnych sposobach obejścia tego procesu. Nowe spojrzenie zostało obszernie przedstawione w doskonałym omówieniu tego zagadnienia [2].


Szczepionka przeciw odrze: Szczepionka przeciw odrze jest najlepiej zbadanym przykładem wpływu przeciwciał matczynych na reakcję immunologiczną u niemowląt na rutynowe szczepienia. Pierwotnie szczepionkowy wirus odry, szczep Edmonston, został opracowany przez atenuację dzikiego wirusa odry w trakcie procesu wielokrotnego laboratoryjnego pasażowania. Szczepienia atenuowanym szczepem pobudzają przeciwciała neutralizujące wobec dwóch głównych glikoprotein, hemaglutyniny i białka fuzyjnego [4].
Podczas pierwszego roku życia, dzieci są chronione przed odrą poprzez neutralizujące matczyne przeciwciała. Jednak z upływem czasu miana tych przeciwciał słabną i nie zapewniają ochrony przed infekcją wirusem typu dzikiego [5]. W badaniach klinicznych, immunizacja w obecności przeciwciał matczynych prowadzi do zmniejszenia śmiertelności [6] i zachorowalności [7]. Jednakże, po immunizacji, w obecności przeciwciał matczynych, nie wykazano trwałej odporności, w tym odpowiedzi ochronnych limfocytów B, wykazano natomiast brak objawów klinicznych po infekcji. W przeciwieństwie do słabej odpowiedzi immunologicznej po zaszczepieniu przeciw odrze u małych dzieci z matczynymi przeciwciałami, indukowane są specyficzne odpowiedzi na limfocyty T i są one mierzalne po szczepieniu w obceności matczynych przeciwciał [8]. Ponadto, szczepienie przeciwko odrze w obecności matczynych przeciwciał prowadzi do utorowania leukocytów B, podobnie jak w przypadku dzieci, które dostały dawkę przypominającą szczepionki przeciw odrze, u których
obserwuje się zwiększoną odpowiedź immunologiczną [9]. Jednak w innych badaniach wykazano, że dzieci zaszczepione przeciwko odrze, w obceności matczynych przeciwciał, mają niższe niż całkowite miana przeciwciał po podaniu dawki przypominającej w porównaniu z dziećmi, które były seronegatywne (przyp. tłum.: które nie posiadały już przeciwciał matczynych) w czasie początkowych szczepień i następnie doszczepione dawką przypominającą [10].

W celu obejścia wpływu matczynych przeciwciał na pierwotną odpowiedź immunologiczną indukowaną w wyniku szczepionki przeciwko odrze u małych dzieci, opracowano i zbadano szczepionki wysokiego miana przeciw odrze (high-titer measles vaccines). W próbie przeprowadzonej w Gambii, niemowlęta w wieku 4 miesięcy losowo przydzielono do szczepionki przeciwko odrze o wysokim mianie zawierającej szczep Edmonston-Zagreb (EZ) oraz niemowlęta wieku 9 miesięcy losowo przydzielono konwencjonalnej szczepionce przeciwko odrze zawierającej szczep Schwarz [11]. Odra rozwinęła się u 2 z 119 dzieci, które otrzymały szczepionkę wysokiego miana EZ oraz u 7 z 120 dzieci, które otrzymały konwencjonalną szczepionkę Schwarz w niższej dawce. Odpowiedź serologiczna mierzona po 5 miesiącach od szczepienia, w wieku 18 miesięcy badanych dzieci, była zadowalająca w obu grupach, chociaż poziomy przeciwciał były średnio 2-krotnie wyższe w grupie Schwarz niż w grupie EZ. Częstość występowania gorączki, kaszlu, wymiotów i biegunki nie były wyższe u dzieci otrzymujących szczepionkę EZ w ciągu 3 tygodni po szczepieniu, niż w grupie kontrolnej dzieci nieszczepionych, dopasowanych wiekowo. Długość przechorowania oceniana w trakcie wizyty w klinice oraz waga dzieci w wieku 18 miesięcy była istotnie taka sama w obu grupach [11]. Jednak kolejne badania nad szczepionką przeciwko odrze wysokiego miana EZ wykazały, że była ona związana ze zwiększoną śmiertelnością wśród dzieci płci żeńskiej, które otrzymały tą szczepionkę [12]; [13]. Chociaż miana matczynych przeciwciał była niższa u dziewczynek niż u chłopców, przyczyny wzrostu działań niepożądanych u dziewczynek po szczepionce wysokiego miana EZ pozostają niejasne [14].
Jakkolwiek, biorąc pod uwagę niekorzystne wyniki śmiertelności wśród dziewczynek, dalsze badania nad szczepionkami o wysokim mianie EZ nie były kontynuowane.

Innym podejściem do obejścia wpływu matczynych przeciwciał na odpowiedź odpornościową wynikłą ze szczepienia przeciwko odrze u małych dzieci, było określenie jak najwcześniejszego momentu, w którym miana przeciwciał matczynych byłyby wystarczająco niskie, aby umożliwić skuteczne szczepienie. E. Borras i jego zespół naukowców próbowali określić ten czas starannie monitorując spadek poziomu przeciwciał matczynych w pierwszych miesiącach życia u małych niemowląt i określając ich miana przeciwciał przeciwko odrze w wieku 9 -14 miesięcy zarówno przed, jak i po 28 dniach od ich szczepienia [15]. Serokonwersję określono jako obecność przeciwciał po szczepieniu u osobników bez przeciwciał przed szczepieniem. W badaniu tym matczyne przeciwciała były nadal obecne u 45% dzieci w wieku 9 miesięcy. Jednak u tych dzieci, które były seronegatywne przed szczepieniem, 61% dzieci serokonwertowały po szczepieniu przeciw odrze. Borras i zespół zasugerowali, że przesunięcie pierwszej dawki szczepionki przeciwko odrze z wieku od 15 miesiąca życia do wieku od 12 miesiąca życia będzie optymalnym czasem szczepienia [15].

H. Gans z zespołem naukowców próbowali zapewnić większą precyzję w określaniu optymalnego czasu szczepień przeciwko odrze u małych dzieci. Oszacowali odpowiedź neutralizujących przeciwciał u niemowląt 6, 9 i 12 miesięcznych, którym podano szczepionkę przeciwko odrze lub śwince. Wykazali, że 6 miesięczne niemowlęta posiadały zmniejszoną humoralną odpowiedź immunologiczną związaną z udziałem pasywnych przeciwciał, ale także stwierdzili, że dzieci te miały istotny niedobór w produkcji przeciwciał skierowanych przeciwko wirusom, które były niezależne od działania pasywnych przeciwciał. Natomiast niższy poziom przeciwciał neutralizujących u 9-miesięcznych dzieci był związany jedynie z udziałem pasywnych przeciwciał, a nie z istotnymi niedoborami w wytwarzaniu przeciwciał. W dalszej kolejności, proliferacja specyficznych limfocytów T i wytwarzanie interferonugamma przeciwko odrze i śwince były wywołane szczepieniem w wieku 6, 9 lub 12 miesięcy, niezależnie od obecności pasywnych przeciwciał neutralizujących lub wieku dziecka [16].
Obserwacje te sugerowały, że uczulenie antywirusowych limfocytów T wystąpiło w obecności pasywnych przeciwciał i było obserwowane u niemowląt, u których nie rozwinęła się aktywnie odporność humoralna. Kiedy podano drugą dawkę szczepionki przeciw odrze w wieku 12 – 15 miesięcy, zauważono wzmocnioną odpowiedź antywirusowych limfocytów T
oraz wyższą serokonwersję przeciwko odrze u niemowląt, które były zaszczepione uprzednio w wieku 6 – 9 miesięcy. Ponieważ immunogenność limfocytów T jest wywoływana z pomocą pasywnych przeciwciał, najmłodsze niemowlęta korzystają z współdziałającej ochrony przeciwciał matczynych oraz ich własnej zdolności do pobudzania limfocytów B o
właściwościach antywirusowych [16].

Obecność przeciwciał przeciwko odrze w mleku matki została również oceniona w badaniu zgłoszonym z Nigerii. Pobrano próbki krwi od matek i z pępowin od 33 par mama-dziecko i zbadano IgG swoiste dla odry. Wszystkie te próbki miały ochronne przeciwciała przeciwko odrze w momencie dostarczenia. Wyznaczenie tempa zanikania tych przeciwciał wykazało, że 58% z dzieci straciło ochronne matczyne przeciwciała w wieku 4 miesięcy, a jedynie 3% dzieci miało ochronne przeciwciała do wieku 6-9 miesięcy. Pięćdziesiąt pięć próbek siary od tych samych matek i 347 próbek mleka z piersi pobranych w różnych okresach podczas karmienia piersią wykazało również, że IgA przeciw odrze spadało poniżej granicy ochronnej w ciągu pierwszych 2 tygodni od urodzenia [17]. Tak więc, dane te wskazywały, że nigeryjskie niemowlęta urodziły się z przeciwciałami przeciw odrze, ale tempo zaniku zarówno przeciwciał surowiczych jak i matczynych z mleka, pozostawiło wiele niemowląt bez ochrony przed pierwszą dawką szczepionki.

Różnice w rzeczywistych ilościach matczynych przeciwciał dostarczanych niemowlętom przez łożysko istnieją z powodu wielu czynników, zależnie czy przeciwciała matczyne były wynikiem zakażenia dzikim wirusem odry, czy efektem podawania żywej atenuowanej szczepionki. Poziom przeciwciał matczynych u dzieci zaszczepionych matek jest niższy i spada szybciej niż u dzieci matek zakażonych drogą naturalną [18]. Gans i Maldonado debatowali ostatnio nad wpływem niższego poziomu przeciwciał matczynych wynikających z odporności wywołanej przez szczepionkę, gdzie podkreślili, że epidemie odry w krajach o wysokim poziomie wyszczepialności przeciw odrze zaobserwowano głównie wśród niemowląt [19]. Ponadto spekulowali, że liczba podatnych na zakażenie niemowląt ma wzrosnąć wśród populacji wysoce wyszczepionych, ponieważ większość kobiet w wieku rozrodczym posiada szczepionkową odporność na odrę. Ostatnie badania pokazują, że 99% niemowląt urodzonych przez zaszczepione matki nie ma wykrywalnych przeciwciał przeciwko odrze w wieku 6 miesięcy [20, 21]. Wiele badań dotyczących odry przeprowadzono w czasie krążenia naturalnego zakażenia wirusem odry, a powszechne stosowanie szczepionki przeciwko odrze przez wiele lat skutkowało niższym poziomem przeciwciał u matek. Konieczna będzie dalsza ocena wpływu zmniejszonego stężenia przeciwciał matczynych i ustalenia optymalnego czasu szczepienia przeciwko odrze.


Inne szczepionki podawane małym dzieciom: Wpływ przeciwciał matczynych na poszczepienną odpowiedź immunologiczną u niemowląt wykazano w szeregu innych szczepionek, które podsumowano w Tabeli 1 [22-30]. Dla wielu antygenów szczepionkowych odpowiedzi immunologiczne na szczepionkę są hamowane w obecności przeciwciał matczynych. Jones z zespołem naukowców zanotowali niedawno związek pomiędzy stężeniem swoistego przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae typu b (Hib), toksoidem tężcowym i antygenami pneumokokowymi w momencie narodzin i po pierwszej immunizacji w wieku 2, 3 i 4 miesięcy w celu oceny wpływu poziomu przeciwciał matczynych na odpowiedź immunologiczną niemowląt [22]. Surowice uzyskano od niemowląt w momencie narodzin oraz w wieku 5 miesięcy i na tej podstawie określono stężenia przeciwciał. Po pierwszej immunizacji 97% niemowląt miało określone stężenia przeciwciał związane z ochroną przeciwko Hib, 89% przeciwko krztuścowi i 100% przeciwko tężcowi. Stężenia wszystkich swoistych przeciwciał po szczepieniu były znacząco wyższe niż przy urodzeniu (p Zaobserwowano odwrotną korelację pomiędzy stężeniem przeciwciał u niemowląt przy narodzinach oraz kilkakrotny wzrost stężenia poszczepieniennych przeciwciał tężcowych, pneumokokowych, krztuścowych i Hib. Najwyższe stężenia swoistych przeciwciał IgG przy urodzeniu były związane z niższymi mianami po immunizacji dla tężca i pneumokoków, ale tego związku nie zaobserwowano dla Hib ani krztuśca. Autorzy doszli do wniosku, że wyższe stężenia przeciwciał po urodzeniu okazały się hamować odpowiedź immunologiczną niemowląt na szczepienia w przypadku tężca i pneumokoków, ale efekt był mniej wyraźny w przypadku Hib i krztuśca, w związku z tym popierają oni stanowisko, że zaszczepienie matki nie hamuje w klinicznie istotny sposób odpowiedzi immunologicznej na szczepienia u niemowląt.

Szczególnie interesująca była obserwacja wpływu przeciwciał matczynych na niemowlęcą odpowiedź immunologiczną na konwencjonalną całokomórkową (DTP), albo bezkomórkową
szczepionkę przeciw krztuścowi w połączeniu z błonicą i toksoidem tężcowym (DTaP) w badaniach przeprowadzonych w latach 90. XX wieku [23]. Łącznie 2342 niemowląt w wieku 2, 4 i 6 miesięcy zostało przydzielonych do losowego otrzymanymania jednej z 13 różnych bezkomórkowych szczepionek (DTaP) wyprodukowanych przez różnych producentów, zawierających zróżnicowaną koncentrację antygenów oraz dwóch licencjonowanych szczepionek pełnokomórkowych (DTP) zawierających antygeny całych komórek. Korelacje pomiędzy mianami przeciwciał przed immunizacją i mianami po immunizacji po podaniu trzech dawek szczepionki modelowano metodą regresji liniowej. Godne uwagi jest to, że po DTP, ale nie po DTaP, wyższe poziomy wcześniej istniejących przeciwciał były związane ze znaczną (28-56%) redukcją w odpowiedzi na przeciwciała przeciwko toksynie krztuśca (PT). W przypadku innych przeciwciał przeciwko krztuścowi zaobserwowano także niewielkie odwrotne korelacje między wcześniejszymi stężeniami przeciwciał i odpowiedzią przeciwciał po immunizacji (co skutkowało 8% do 18% redukcji mian przeciwciał po immunizacji) dla zarówno DTP, jak i DTaP. Dane te są istotne w świetle obecnej rekomendacji szczepień dla wszystkich ciężarnych kobiet w Stanach Zjednoczonych, które otrzymują w każdej ciąży toksoidy tężcowe i błonicze wraz z bezkomórkowym antygenem krztuścowym (Tdap).
Wcześniejsze dane sugerują. że podanie ciężarnym szczepionki Tdap prawdopodobnie nie wpłynie negatywnie na odpowiedź przeciwciał przeciwko krztuścowi po podaniu DTaP niemowlętom urodzonym przez matki z wysokim poziomem przeciwciał. Jednakże wciąż trwają badania w celu oceny wpływu matczynych przeciwciał po Tdap na odpowiedź immunologiczną niemowląt na rutynowo podawane szczepionki.

Inne niedawno opublikowane badanie sugeruje, że immunizacja matek może mieć niekorzystne konsekwencje dla odpowiedzi immunologicznej niemowląt na skoniugowane szczepionki pneumokokowe [30]. W tym randomizowanym badaniu, ciężarnym kobietom podawano 9-walentną szczepionkę skoniugowaną przeciwko pneumokokom (PCV-9) lub placebo podczas ostatniego trymestru ciąży, w celu zredukowania wczesnego zapalenia ucha środkowego u niemowląt. Następnie wszystkie niemowlęta otrzymały 7-walentną skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom (PCV-7) w 2, 4, 6 i 12 miesiącu życia. Wyniki sugerują, że immunizacja ciężarnych kobiet z zastosowaniem PCV-9 zwiększała ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia ucha środkowego u niemowląt w pierwszych 6 miesiącach życia, co korelowało ze zmniejszoną odpowiedzią przeciwciał niemowląt na kilka serotypów szczepionki Streptococcus pneumoniae. Wyjaśnienia tych wyników mówiły o tłumieniu produkcji przeciwciał u niemowląt wywołanych przez wysoki poziom nabytych
pasywnych matczynych przeciwciał przeciwko pneumokokom lub/i odpowiedź immunologiczną zmodyfikowanych limfocytów B u niemowląt narażonych na specyficzne antygeny polisacharydowe jeszcze w macicy. Konieczne są dodatkowe badania, aby potwierdzić lub odrzucić te wyniki.

C.A. Siegrist, w swoim przeglądzie mechanizmów odpowiedzialnych za hamowanie przez matczyne przeciwciała reakcji immunologicznych u niemowląt na szczepionki, postawił hipotezę na temat czterech konkretnych mechanizmów; (1) neutralizacja żywych szczepionek wirusowych przez matczyne przeciwciała, (2) maskowanie determinantów antygenowych przez matczyne przeciwciała i w ten sposób zapobieganie wiązaniu antygenu przez limfocyty B u niemowląt i ograniczanie ich funkcjonowania, (3) hamowanie aktywacji limfocytów B u niemowląt przez sygnalizację za pośrednictwem receptora Fc, oraz (4) eliminacja matczynych przeciwciał pokrytych antygenami szczepionkowymi z udziałem fagocytozy zależnej od receptorów Fc [31]. Mechanizmy te były omawiane w kompleksowym badaniu S. Niewieska [2]. Mimo że neutralizacja wirusów żywych atenuowanych szczepionek często jest sugerowana jako wyjaśnienie słabej odpowiedzi immunologicznej w obliczu matczynych przeciwciał, jednak nie wyjaśnia to, dlaczego matczyne przeciwciała tłumią żywe ale i inaktywowane szczepionki jak i nieneutralizujące przeciwciała również skutecznie blokują odpowiedź immunologiczną na szczepionki [2]. Innym powszechnym mechanizmem tłumaczącym hamowanie jest maskowanie determinantów antygenowych. Jednak wysokie stężenia niektórych przeciwciał mogą być mniej hamujące niż niższe stężenia innych. Ponadto hamowanie matczynych przeciwciał często nie jest specyficzne dla tego determinanta antygenowego [2]. Jednym z najbardziej atrakcyjnych mechanizmów hipotetycznych dla roli przeciwciał matczynych w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej na szczepionki u niemowląt jest faktyczne zahamowanie aktywacji limfocytów B poprzez fizyczne krzyżowe łączenie receptora limfocytów B, który rozpoznaje przeciwciało matki oraz receptor Fc, który wiąże cząsteczkę IgG na powierzchni limfocytów B. To krzyżowe łączenie prowadzi do negatywnego sygnału, który hamuje zarówno proliferację limfocytów B, jak i wydzielanie przeciwciał (Ryc. 1). Mechanizm ten jest dodatkowo wsparty przez pracę Kima i jego zespół naukowców, którzy zademonstrowali w badaniu na szczurach bawełnianych zaszczepionych żywą atenuowaną szczepionką przeciw odrze, które pasywnie przekazywały odpowiedzi immunologiczne swoistych przeciwciał IgG przeciw odrze, hamowanych przez odpowiedź limfocytów B, poprzez krzyżowe łączenie receptora limfocytów B z receptorem Fc odpowiednim dla przeciwciał IgG. Stopień zahamowania zwiększał się wraz z liczbą
przeciwciał angażujących receptor Fc [32]. Autorzy ci wykazali również, że to zahamowanie można częściowo sforsować przez podanie monoklonalnego przeciwciała IgM specyficznego dla szczepionki przeciw odrze. IgM stymulowały limfocyty B bezpośrednio poprzez krzyżowe łączenie receptora limfocytów B poprzez uzupełniające białka dopełniacza 3d i antygen uzupełniający kompleks sygnałowy dopełniacza receptora 2. Dane te przekonująco wykazały, że matczyne przeciwciała hamują odpowiedzi limfocytów B poprzez interakcje z receptorem Fc, a nie poprzez maskowanie determinantów antygenowych. Ostatecznie, możliwość eliminacji matczynych przeciwciał pokrytych antygenami szczepionkowymi przez fagocytozę zależną od receptorów Fc została zakwestionowana w badaniach na myszach pozbawionych receptorów Fc [33].


Podsumowując, udokumentowano hamowanie przez matczyne przeciwciała poszczepiennej
odpowiedzi immunologicznej na wiele antygenów szczepionkowych u niemowląt.
W odróżnieniu, odpowiedź limfocytów B w dużej mierze nie mają wpływu. W przypadku
większości szczepionek, szczepienie rozpoczyna się w obecności matczynych przeciwciał,
ale zakres i wielkość odpowiedzi na dawki przypominające może się różnić. Wydaje się, że
immunizacja matek odgrywa ważną rolę w zapobieganiu chorobom u niemowląt, a wpływ na
odpowiedź immunologiczną u niemowląt będzie wymagał stałej oceny. Jednak obawy
dotyczące tłumienia poszczepiennej odpowiedzi immunologicznej u niemowląt nie powinny
utrudniać dalszego rozwoju badań nad programem immunizacji matek przeciwko istotnym
patogenom noworodkowym.


Konflikt interesów

Dr. K. M. Edwards pracowała w Komitecie ds. Bezpieczeństwa i Monitorowania Danych w związku z produktem Novartis niezwiązanym z dziećmi, a jej uczelnia otrzymała fundusze od Novartis na przeprowadzenie badań nad szczepionkami pneumokokowymi grupy B u kobiet w ciąży.

Referencje

 • [1] P.F. Kohler, R.S. FarrElevation of cord over maternal IgG immunoglobulin: evidence for an active placental IgG transport Nature, 210 (June (5040)) (1966), pp. 1070-1071
 • [2] S. NiewieskMaternal antibodies: clinical significance, mechanism of interference with immune responses, and possible vaccination strategies Front Immunol, 5 (2014), p. 446, 10.3389/fimmu.2014.00446 eCollection 2014. Review
 • [3] A.N. Faucette, B.L. Unger, B. Gonik, K. ChenMaternal vaccination: moving the science forward Hum Reprod Update, 21 (January–February (1)) (2015), pp. 119-135, 10.1093/humupd/dmu041
 • [4] D.E. Griffin, C.-H. PanMeasles: old vaccines and new vaccines D.E. Griffin, M.B.A. Oldstone (Eds.), Measles –  pathogenesis and control, Springer Verlag, Heidelberg (2009), pp. 191-212
 • [5] P. Aaby, C.L. Martins, M.L. Garly, A. Andersen, A.B. Fisker, M.H. Claesson, et al.Measles vaccination in the presence or absence of maternal measles antibody: impact on child survival Clin Infect Dis, 59 (4) (2014), pp. 484-492, 10.1093/cid/ciu354
 • [6] B. Samb, P. Aaby, H.C. Whittle, A.M. Seck, S. Rahman, J. Bennett, et al.Serologic status and measles attack rates among vaccinated and unvaccinated children in rural Senegal Pediatr Infect Dis J, 14 (1995), pp. 203-209, 10.1097/00006454-199503000-00007
 • [7] H. Gans, L. Yasukawa, M. Rinki, R. Dehovitz, B. Forghani, J. Beeler, et al.Immune responses to measles and mumps vaccination of infants at 6, 9, and 12 months J Infect Dis, 184 (2001), pp. 817-826, 10.1086/323346
 • [8] H.A. Gans, L.L. Yasukawa, A. Alderson, M. Rinki, R. Dehovitz, J. Beeler, et al.Humoral and cellmediated immune responses to an early 2-dose measles vaccination regimen in the United States J Infect Dis, 190 (2004), pp. 83-90, 10.1086/421032
 • [9] F.M. Bertley, S.A. Ibrahim, M. Libman, B.J. WardMeasles vaccination in the presence of maternal antibodies primes for a balanced humoral and cellular response to revaccination Vaccine, 23 (2004), pp. 444-449, 10.1016/j.vaccine.2004.06.021
 • [10] J. Njie-Jobe, S. Nyamweya, D.J. Miles, M. Van Der Sande, S. Zaman, E. Touray, et al.Immunological impact of an additional early measles vaccine in Gambian children: responses to a boost at 3 years Vaccine, 30 (2012), pp. 2543-2550, 10.1016/j.vaccine.2012.01.083 
 • [11] H. Whittle, P. Hanlon, K. O’Neil, L. Hanlon, V. Marsh, E. JuppTrial of high-dose Edmonston-Zagreb measles vaccine in Gambia: antibody response and side-effects Lancet, 2 (1988), pp. 811-814, 10.1016/S0140-6736(88)92781-X
 • [12] R. Seng, B. Samb, F. Simondon, B. Cisse, M. Soumare, H. Jensen, et al.Increased long term mortality associated with rash after early measles vaccination in rural Senegal Pediatr Infect Dis J, 18 (1999), pp. 48-52, 10.1097/00006454-199901000-00012
 • [13] M. Garenne, O. Leroy, J. Beau, I. SeneChild mortality after high titer measles vaccine: prospective study in Senegal Lancet, 338 (1991), pp. 903-907, 10.1016/0140-6736(91)91771-L
 • [14] C. Martins, C. Bale, M.L. Garly, A. Rodrigues, I.M. Lisse, A. Andersen, et al.Girls may have lower levels of maternal measles antibodies and higher risk of subclinical measles infection before the age of measles vaccination Vaccine, 27 (2009), pp. 5220-5225, 10.1016/j.vaccine.2009.06.076
 • [15] E. Borras, L. Urbiztondo, J. Costa, J. Batalla, N. Torner, A. Plasencia, et al.Measles antibodies and response to vaccination in children aged less than 14 months: implications for age of vaccination Epidemiol Infect, 140 (2012), pp. 1599-1606, 10.1017/S0950268811002184
 • [16] H. Gans, R. Dehovitz, B. Forghani, J. Beeler, Y. Maldonado, A.M. ArvinMeasles and mumps vaccination as a model to investigate the developing immune system: passive and active immunity during the first year of life Vaccine, 21 (2003), pp. 3398-3405, 10.1016/S0264-410X(03)00341-4
 • [17] O.O. Oyedele, S.O. Odemuyiwa, W. Ammerlaan, C.P. Muller, F.D. AduPassive immunity to measles in the breastmilk and cord blood of some Nigerian subjects J Trop Pediatr, 51 (February (1)) (2005), pp. 45-48
 • [18] L. Szenborn, A. Tischer, J. Pejcz, Z. Rudkowski, M. WojcikPassive acquired immunity against measles in infants born to naturally infected and vaccinated mothers Med Sci Monit, 9 (2003), pp. CR541-CR546
 • [19] H.A. Gans, Y.A. MaldonadoLoss of passively acquired maternal antibodies in highly vaccinated populations: an emerging need to define the ontogeny of infant immune responses J Infect Dis, 208 (July (1)) (2013), pp. 1-3, 10.1093/infdis/jit144
 • [20] B. Leineweber, V. Grote, U.B. Schaad, U. HeiningerTransplacentally acquired immunoglobulin G antibodies against measles, mumps, rubella and varicella-zoster virus in preterm and full term newborns Pediatr Infect Dis J, 23 (2004), pp. 361-363
 • [21] E. Leuridan, N. Hens, V. Hutse, M. Ieven, M. Aerts, P. Van DammeEarly waning of maternal measles antibodies in era of measles elimination: longitudinal study BMJ, 340 (2010), p. c1626
 • [22] C. Jones, L. Pollock, S.M. Barnett, A. Battersby, B. KampmannThe relationship between concentration of specific antibody at birth and subsequent response to primary immunization Vaccine, 32 (2014), pp. 996-1002, 10.1016/j.vaccine.2013.11.104
 • [23] J.A. Englund, E.L. Anderson, G.F. Reed, M.D. Decker, K.M. Edwards, M.E. Pichichero, et al.The effect of maternal antibody on the serologic response and the incidence of adverse reactions after primary immunization with acellular and whole-cell pertussis vaccines combined with diphtheria and tetanus toxoids Pediatrics, 96 (1995), pp. 580-584
 • [24] G.W. Letson, C.N. Shapiro, D. Kuehn, C. Gardea, T.K. Welty, D.S. Krause, et al.Effect of maternal antibody on immunogenicity of hepatitis A vaccine in infants J Pediatr, 144 (March (3)) (2004), pp. 327-332
 • [25] Y. Hu, Q. Wu, B. Xu, Z. Zhou, Z. Wang, Y.H. ZhouInfluence of maternal antibody against hepatitis B surface antigen on active immune response to hepatitis B vaccine in infants Vaccine, 26 (2008), pp. 6064-6067, 10.1016/j.vaccine.2008.09.014
 • [26] M.B. Appaiahgari, R. Glass, S. Singh, S. Taneja, T. Rongsen-Chandola, N. Bhandari, et al.Transplacental rotavirus IgG interferes with immune response to live oral rotavirus vaccine ORV-116E in Indian infants Vaccine, 32 (2014), pp. 651-656, 10.1016/j.vaccine.2013.12.017
 • [27] H. Sormunen, M. Stenvik, J. Eskola, T. HoviAge- and dose-interval-dependent antibody responses to inactivated poliovirus vaccine J Med Virol, 63 (2001), pp. 305-310 doi:10.1002/1096-9071(200104)63:43.0.CO;2-U
 • [28] R.J. Warren, M.L. Lepow, G.E. Bartsch, F.C. RobbinsThe relationship of maternal antibody Pediatrics, 34 (1964), pp. 4-13
 • [29] K.A. Daly, G. Scott Giebink, B.R. Lindgren, J. Knox, B.J. Haggerty, J. Nordin, et al.Maternal immunization with pneumococcal 9-valent conjugate vaccine and early infant otitis media Vaccine, 32 (December (51)) (2014), pp. 6948-6955, 10.1016/j.vaccine.2014.10.060
 • [30] N.B. Halasa, M.A. Gerber, Q. Chen, P.F. Wright, K.M. EdwardsSafety and immunogenicity of trivalent inactivated influenza vaccine in infants J Infect Dis, 197 (May (10)) (2008), pp. 1448-1454, 10.1086/587643 PMID:18444800
 • [31] C.A. SiegristMechanisms by which maternal antibodies influence infant vaccine responses: review of hypotheses and definition of main determinants Vaccine, 21 (July (24)) (2003), pp. 3406-3412 PMID:12850349
 • [32] D. Kim, D. Huey, M. Oglesbee, S. NiewieskInsights into the regulatory mechanism controlling the inhibition of vaccine-induced seroconversion by maternal antibodies Blood, 117 (June (23)) (2011), pp. 6143-6151, 10.1182/blood-2010-11-320317 PMID:21357766
 • [33] MC1 Karlsson, S. Wernersson, B. Heyman, T. Diaz de Ståhl, S. GustavssonEfficient IgG-mediated suppression of primary antibody responses in Fcgamma receptor-deficient mice Proc Natl Acad Sci U S A, 96 (March (5)) (1999), pp. 2244-2249Więcej na temat roli karmienia piersią na

czwartek, 20 października 2016

Potyczki proszczepiennych ekspertów z matematyką i logiką

Tematem artykułu są wypowiedzi ekspertów, na których opinii mają polegać rodzice. Niektórzy z ekspertów to najwybitniejsze osobistości, profesorowie, autorzy podręczników, publikacji naukowych,  wielu z nich jest w tym temacie osobami decyzyjnymi, na stanowiskach niektórzy tworzą kalendarze szczepień. Wielu z nich swoimi wypowiedziami sięgnęło takich wyżyn głupoty, że nie da się tego wyśmiać, wystarczy tylko zacytować.

Na początek warto zapoznać się z pewnymi aspektami matematyki, których niezrozumienie tłumaczy dlaczego niektórzy "eksperci" tak często odlatują kompletnie się myląc gdy w grę wchodzą liczby, pojęcie ryzyka etc. Lekarz przytaczający statystyki może być niestety w tym równie kompetentny jak przedszkolanka opowiadająca o zasadach projektowania mostów.

http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/ryzyko-wzgledna-matematyka-statystyka.html - zbiór żródeł na ten temat pod koniec tego tekstu.
Zbiór przekłamań ogólnopolskich mediów (TVN, portale) z dość krótkiego czasu
http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/medialne-manipulacje-polio-nie-wraca-i.html
Na ekspertów pozują też niektórzy blogerzy, tutaj i tutaj można się o tym przekonać.

Poniżej losowe zebrane przykłady z wypowiedziami konkretnych medialnych ekspertów, można je traktować jako dalszy ciąg tego zbioru https://faktyoszczepieniach.wordpress.com/epidemia-idiotyzmow-i-dezinformacji-o-chorobach-zakaznych-i-szczepieniach/


dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, ekspert ds. szczepień z Instytutu Profilaktyki Zakażeń:
"Nie ma innej metody ochrony przed grypą niż szczepienie – powiedział TVP Info dr Paweł Grzesiowski
http://www.tvp.info/27243162/sezon-grypowy-trwa-to-najlepszy-czas-zeby-sie-zaszczepic

Ekspert Grzesiowski może o tym nie słyszał ale są inne niż szczepiena meteody zmniejszające ryzyko zachorowania np. mycie rąk ;)
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/mycie-rak-szczepienia-grypa-wieksze.html
dbanie o odporność poprzez odpowiednią dietę wg. dr n. med. Leszek Marek Krześniak https://www.youtube.com/watch?v=ssiF0Dz49NE
świetnie porównała szczepienia Krystyna Knypl z gazety lekarskiej:
„Zawężanie profilaktyki przeciwgrypowej jedynie do corocznego szczepienia kojarzy mi się z zastępowanie mycia nóg kupowaniem nowych skarpetek”
http://www.oil.org.pl/res/img/img/nil/gazeta/n201101.pdf
https://szczepieniagrypa.wordpress.com/zapobieganie-infekcjom-grypopodobnym-i-innym/

"Higiena, higiena i jeszcze raz higiena: w sezonie grypopodobnych zachorowań 2010/2011 Ministerstwo Zdrowia wyprodukowało spot o przekazie „złap wirusa w husteczkę, wyrzuć ją, zabij wirusa poprzez umycie rąk”
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/961279747252851/
https://szczepieniagrypa.wordpress.com/zapobieganie-infekcjom-grypopodobnym-i-innym/

prof. Lidia Brydak, liderka roku 2016 w Ochronie Zdrowia w kategorii zdrowie publiczne, kierowniki Krajowego Ośrodka ds. Grypy, kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny:
Jeżeli ktoś ma odwagę wystąpić przeciw szczepieniom, to niech będzie konsekwentny. Jeżeli stanie się coś niedobrego i dojdzie powikłań, niech wyjmie pieniądze z kieszeni i zapłaci. Dlaczego to nie działa w ten sposób? - pyta prof. Lidia Brydak, Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia w kategorii zdrowie publiczne.
http://www.termedia.pl/mz/Prof-Brydak-Powinnismy-obciazyc-nieszczepionych-kosztami-leczenia-powiklan,24759.html

Oczywiście analogiczne ujęcie tematu jak niżej jest przecież niepoważne:
"Jeżeli ktoś ma odwagę przekonywać do szczepień, to niech będzie konsekwentny. Jeżeli stanie się coś niedobrego i dojdzie powikłań, niech wyjmie pieniądze z kieszeni i zapłaci. Dlaczego to nie działa w ten sposób?"
"Jeżeli przejedzie pan na czerwonym świetle, to ubezpieczyciel pokrywa panu opłatę za wystawiony mandat? Nie. Szczepionka przeciwko grypie jest najtańszą na rynku i szeroko dostępna. Zamiast wydawać pieniądze z podatków na leczenie osób, które z premedytacją się nie szczepią, te pieniądze można przekazać na hospicja lub badania naukowe."
"Polska profesor bada grypę całe życie. "Nie szczepisz się, to płać sam za leczenie"
http://innpoland.pl/132345,nie-szczepisz-sie-przeciwko-grypie-to-plac-sam-za-leczenie-odwazne-slowa-polskiej-uczonej

Czyli nieszczepionym dzieciom Pani profesor chce odmówić opieki zdrowotnej ale alkoholików, narkomanów, ludzi otyłych itd. to za państwowe trzeba leczyć?
Rozumiem, że wszystkie choroby związane z niewłaściwą dietą, brakiem ruchu, również powinny być leczone w prywatnych placówkach? Jak ktoś zachoruje na rzeżączkę to też - przecież miał świadomość czym grozi nieodpowiedzialny seks.
Długo można się tak rozwodzić ale to jak kopanie leżącego;) W każdym razie brawa za ten pomysł.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział II Art. 39.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
Art. 68. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html


dr Paweł Grzesiowski, pediatra, w innym miejscu prezentuje niezwykle przenikliwą logiką myślenia np.
"Pamiętajmy, że statystycznie w Polsce szczepionkę MMR otrzymuje rocznie 800 tysięcy dzieci (czyli ponad 2 tys. dziennie). Nie mamy 800 tysięcy przypadków autyzmu rocznie. Moim zdaniem nie ma związku między szczepieniami i autyzmem."
Cytat z http://dziecko.niania.pl/niemowle/artykul,6563.html
Tymczasem po polskich drogach jeździ blisko 20 milionów zarejestrowanych samochodów (miliony dziennie). Nie mamy 20 milionów wypadków drogowych. Czy zdaniem doktora Grzesiowskiego nie ma żadnego związku między samochodami, a wypadkami drogowymi?
Czyli argument stanowiący pogwałcenie wielu reguł logicznego wnioskowania, należący do kategorii typu
"Sam wielokrotnie przechodziłem na czerwonym swietle i nic się nie stało - polecam! A mój dziadek przechodził całe życie na czerwonym i dożył 95 lat. Wniosek? Przechodzenie na czerwonym receptą na długowieczność!" 

W innym miejscu dr Grzesiowski rozważa interesującą myśl o związku szczepień z autyzmem mówiąc:
"Jeśli prawdziwa jest koncepcja, że autyzm polega na tym, że pewne połączenia mózgowe nie tworzą się w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie, to podanie szczepionki za wcześnie u dziecka z predyspozycją do autyzmu, może przyspieszyć rozwój choroby [..] Specjalną ankietę przed szczepieniem przeciw odrze, śwince, różyczce zaleca dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert ds szczepień. Ankieta nie diagnozuje autyzmu, jeśli jednak wypadnie niepomyślnie, warto odroczyć szczepienie przeciw odrze."
Więcej odnośnie możliwego związku http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html

W TVN24 z 0,5 tysiąca zachorowań zrobił 0,5 miliona...
"566 tysięcy zachorowań na odrę – mówi Paweł Grzesiowski w TVN24, mimo że na ekranie jest cyfra 566"
http://warszawskagazeta.pl/felietony/justyna-socha/item/4729-odra-nie-ma-epidemii-sa-klamstwa
http://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/do-wybuchu-epidemii-wystarczy-jeden-zarazony-smiertelna-choroba-wraca,91,1783
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rosnie-liczba-zachorowan-na-odre,729159.html


Sławomir Neumann, jako Sekretarz Stanu:
"Obecny system rozpoznawania, zgłaszania oraz leczenia przez lekarzy niepożądanych odczynów poszczepiennych funkcjonuje prawidłowo
Marek Posobkiewicz:
Wszystkie doniesienia o niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP) analizujemy i monitorujemy. Kiedy trzeba - reagujemy
prof. Miłosz Parczewski - kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, twierdzi, że nasz system szczepień jest
"jednym z lepszych, mamy doskonały kalendarz szczepień [..] mamy jeden z doskonalszych systemów nadzoru, jest porządek i to działa"
Z danych prezentujących zgłoszone przypadki NOP w poszczególnych województwach (także wykresów prof Zielińskiego z linku niżej) wynika, że szczepić najlepiej tylko w opolskim, podkarpackim (ponad 5-krotnie bezpieczniej) i unikać podlaskiego (tam 24 razy częściej zdarzają się powikłania po BCG niż np. w podkarpackim).... Takie są dane średniej rocznej częstości zgłoszonych powikłań. Co oczywiście obiektywnie patrząc jest absurdem. Jeśli ktoś mówi, że ten system dobrze działa to nie wie co mówi. Więcej
http://szczepienie.blogspot.com/2015/12/czy-statystyki-nop-sa-rzetelne-czyli-o.html


dr Paweł Grzesiowski, pediatra przegrał sprawę w sądzie o pomówienie?
http://natemat.pl/174757,antyszczepionkowcy-sie-doigrali-pomowiony-przez-nich-ekspert-dr-pawel-grzsiowski-walczy-o-dobre-imie-w-sadzie

Grzesiowski w wywiadzie prostuje, że nie niszczy ludzi oraz nie jest skorumpowany i dlatego wytoczył 2 procesy, w tym 1 karny - matce czwórki dzieci, działaczce społecznej :]

Co ciekawe nie za to, że go o coś oskarżyła, bo tego nie zrobiła, tylko za to, że rozesłała petycje w której były ogólnodostępne informacje o tym, że jest finansowany przez koncerny farmaceutyczne, do czego Grzesiowski się przyznaje, ale nie ma to związku z korupcją, natomiast jego zdaniem petycja zdaje się to sugerować.
Grzesiowski podkreślił też, że jego sprawa nie ma nic wspólnego ze STOP NOP :D
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1184625201584970/?comment_id=1184674808246676&reply_comment_id=1184720658242091&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1184691874911636/

Sąd orzekł, ze nie ma znamion przestępstwa, czyli już się nie dowiemy o co chodziło Grzesiowskiemu, co w poniższym nie było zgodne z prawdą i niszczyło jego dobre imię oraz "insynuuje i pomawia bezpodstawnie o korupcję i niszczenie ludzi"?
"dr n. med. Paweł Grzesiowski – Sekretarz Zespołu, po opuszczeniu stanowiska w Narodowym Instytucie Leków założył prywatną Fundację Instytut Profilaktyki Zakażeń o koniecznych do wyjaśnienia źródłach finansowania. (wykłady dla GSK, Polfa)

"Grzesiowski w czwartek nie chciał komentować sprawy. Wcześniej na portalu "Natemat.pl" tłumaczył: - Mój 10-letni syn przypadkiem trafił na tekst tej petycji w internecie. Zapytał dlaczego ktoś pisze takie rzeczy na mój temat. Nie mogę być obojętny, bo to milczące przyzwolenie na niszczenie mojego dobrego imienia, na które pracuję od 25 lat. Jeśli ktoś insynuuje i pomawia mnie bezpodstawnie o korupcję i niszczenie ludzi, to jestem zmuszony do obrony."


prof. Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Akademii Medycznej we Wrocławiu wyjaśnił, że
„Bezpieczne to nie znaczy wolne od ryzyka”
z  reportażu „Teleexpressu” z 29.11.2010 roku o konieczności szczepień
http://szczepienie.blogspot.com/p/ebm-randomizowane-wieloosrodkowe-slepej.html
https://autyzmaszczepienia.wordpress.com/gdzie-ten-dowod/

Lekarze często mówią, że "szczepienia są bezpieczne" tymczasem wielu naiwnych ludzi naprawdę jest przekonana, że bezpieczne to wolne od ryzyka.
Tymczasem to taka reklama, hasło propagandowe, uproszczenie, tak jak np. hasło kampanii w stylu "bezpieczne wakacje", "bezpieczny powrót" jest to coś w stylu "dostaniesz telefonu za 1zł", każdy umownie wie, że wcale telefonu za 1zł nie dostanie :)
Podobnie ze szczepieniami. Jeśli ktoś mówi o tym, że szczepienia są całkowicie bezpiecznie to kłamie. Tak nie jest. Podobnie jak kłamie, że jeśli zaszczepimy to problem z daną chorobą znika z głowy. 
Praktycznie żadna procedura medyczna nie daje 100% gwarancji bezpieczeństwa i skuteczności. Możemy tylko szacować ryzyko i wybierać mniejsze zło.

Bezpieczny” nie znaczy jednak „wolny od jakiegokolwiek ryzyka”. Każda szczepionka wiąże się bowiem z ryzykiem niepożądanych odczynów, ale to ryzyko (i konsekwencje tych odczynów) w przypadku każdej z używanych aktualnie
http://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/52624,szczepionki-i-ich-dzialanie

Bezpieczeństwo szczepień
http://www.mp.pl/szczepienia/szczepieniaiszczepionki/bezpieczenstwo.html


Jadwiga Meszaros, Ewa Gonera "Wskazania i przeciwwskazania do szczepień" Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wydanie z 1982 r:
"Szczepionka jako środek stosowany w profilaktyce chorób zakaźnych musi spełniać dwa podstawowe warunki:
-szczepionka powinna być bezpieczna- to znaczy nie może powodować choroby ani trwałych uszkodzeń w organizmie, a więc nie może zagrażać zdrowiu osoby szczepionej i nigdy jej życiu;
-szczepionka powinna być skuteczna- to znaczy mieć właściwości immunogenne i spowodować powstanie swoistej odporności przeciwko określonej chorobie.
W praktyce jednak uzyskanie preparatu biologicznego, który byłby bodźcem do powstania odporności, a nie powodowałby jakiejkolwiek reakcji klinicznej, nie jest możliwe. Warunek bezpieczeństwa będzie spełniony, jeżeli zastosowanie szczepionki nie spowoduje choroby, ani trwałych uszkodzeń w organizmie i nie stanie się przyczyną nadmiernego cierpienia osób szczepionych"

Dlatego użycie na plakatach reklamujących szczepienia tego typu umownych haseł promujących jakiś konkretnych produkt nie powinno mieć dla nikogo wartości informacyjnej. Nie jest to edukacja, to jest propaganda.

Świetny przykład plakatu fundacji "Aby żyć..." z profilu "Szczepimy" cytuje:

Dlatego jeśli ktoś nie jest świadomy że jest to tylko pewne propagandowe uproszczenie i naprawdę uwierzy w tego rodzaju reklamowe hasła to robi się problem.
Być może w temacie zdrowia nie powinno się pozwalać na takie uproszczenia? Nie jest to etyczne, z pewnością nie jest to "edukowanie" bo gdyby było i ktoś by się tego posłuchał, a mimo tego dziecko nie byłoby zdrowe, czy nawet wskutek bezpiecznego szczepienia coś by się mu stało to czy wtedy nie kwalifikowałoby się to na: 
Art. 165. § 1 kodeksu karnego
Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach:
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
Także publiczne epatowanie takimi hasłami przez ekspertów, fundacje zakładane przez różnych ludzi często finansowane przez koncerny (być może na zasadzie astroturfingu) może powinno być traktowane nie jako hasła reklamowe, propagandowe, a jako przyrzeczenia publiczne? Więc powinni być z tych przyrzeczeń rozliczani?
"Przyrzeczenie publiczne – skierowane do publiczności oświadczenie woli przyrzekającego nagrodę (lub rekompensatę), stanowiące zobowiązanie przyrzekającego do spełnienia świadczenia w formie przyrzeczonej nagrody (rekompensaty) na rzecz tego, kto wykona określoną czynność (działanie lub jego zaniechanie) albo wykona lub osiągnie określony rezultat (dzieło), spełniający warunki określone w przyrzeczeniu."
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrzeczenie_publiczne

Z pewnością jednak hasło: "Jedno krótkie ukłucie i już cały problem z głowy, dzięki szczepieniu, dzieciak zawsze będzie zdrowy!" jest oszołomskie i pasuje do definicji tzn.
oszołom. pot. «człowiek ślepo podporządkowany jakiejś idei i wierzący w nią bezgranicznie»
https://sjp.pwn.pl/slowniki/oszo%C5%82om.html


dr Łukasz Durajski – lekarz, Centrum Zdrowia Dziecka :
Przechorowanie” nie podnosi odporności. [..] Z racji tego, że większość chorób zakaźnych wieku dziecięcego to choroby wirusowe, właśnie szczepienia są najlepszą metodą ochrony dziecka przed chorobą. I ten mit od lat rozpowszechniony wśród rodziców, którzy uważają, że dobrą metodą na podniesienie odporności dziecka jest „przechorowanie”, należy obalić. To duży błąd. Szczepienia dają nam ten komfort, że uodporniamy dziecko na chorobę w sposób kontrolowany – wiemy jakie mogą być powikłania i odczyny poszczepienne, które są w znacznym stopniu mniej groźne niż powikłania po samych chorobach."
http://portalzdrowiadziecka.pl/index.php/video/choroby-zakazne-wieku-dzieciecego/

Czy ktoś powyższe zrozumiał? Czy autor czasem nie sugeruje, że „Przechorowanie” nie uodparnia, bo tylko szczepionka to potrafi?;>


Szczepienia są bezpieczne, nie wpływają negatywnie na odporność, PODOBNIE JAK ANTYBIOTYKI wg. mp.pl:
"dr n. med. Urszula Jedynak-Wąsowicz
Oddział Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
Pytanie nadesłane do Redakcji
Panuje powszechna opinia, że leczenie antybiotykiem osłabia dziecko i zmniejsza jego odporność. Czy istnieją jakiekolwiek dowody, że antybiotyki wpływają na układ odpornościowy i zwiększają ryzyko kolejnego zakażenia?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się prosta – nie ma na to dowodów. Pomiędzy antybiotykami a komórkami czy molekułami układu immunologicznego nie zachodzą bezpośrednie interakcje, zatem antybiotyki nie osłabiają odporności. Zasadniczo celem antybiotykoterapii jest wspomaganie skierowanej przeciw chorobotwórczym bakteriom odpowiedzi immunologicznej człowieka."
Czy leczenie antybiotykiem negatywnie wpływa na układ odpornościowy?https://www.mp.pl/pytania/pediatria/chapter/B25.QA.19.7.18.


"Skutki zabicia przez antybiotyk naturalnej flory bakteryjnej jelita: Bierze ona ważny udział w produkcji i wchłanianiu z przewodu pokarmowego ważnych dla zdrowia substancji. – Bakterie jelitowe produkują m.in. witaminę K, kluczową dla układu krzepnięcia krwi, a także pomagają we wchłanianiu żelaza, dlatego po antybiotykoterapii często pojawia się anemia – mówi dr Magdalena Hurkacz, mikrobiolog z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
Flora bakteryjna nie służy tylko dobremu trawieniu. Jej kondycja ma ogromny wpływ na cały organizm. Przede wszystkim dobre bakterie stają na pierwszej linii walki z chorobotwórczymi mikrobami, nie dopuszczając ich w ogóle do ściany jelita. Jeżeli te bakterie zostają zabite, odporność sypie się jak domek z kart. To dlatego po kuracji antybiotykowej bardzo łatwo jest złapać kolejną infekcję, a co gorsza spadek odporności może trwać bardzo długo."
http://www.newsweek.pl/wiedza/nauka/czy-antybiotyk-moze-byc-grozny-dwa-oblicza-znanego-leku,artykuly,380990,1.html
http://szczepienie.blogspot.co.za/2015/10/o-obnizeniu-odpornosci-po-szczepieniu.html

Aluminium (glin) jest wytwarzany przez komórki dziecka wg. PZH?

Strony PZH wydawałyby się rzetelnym źródłem informacji - zwłaszcza, ze przygotowywane są przez zespół ekspertów. Tymczasem Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa na stronie http://szczepienia.info  szczepienia@pzh.gov.pl zamieszcza następujące informacje:
Szczepienia.info Mamy przede wszystkim zdrowy rozsądek i wiedzę medyczną. Proszę przeczytać tekst w linku pod postem. Glin jest wytwarzany przez własne komórki dziecka i np. z mlekiem matki podaż glinu jest większa niż w szczepionkach. Po prostu w tak niewielkich dawkach dziecko sobie świetnie z nim radzi. Proszę zapoznać się z jednoznacznymi opiniami Europejskich i Amerykańskim organizacji eksperckich. Jak Państwo chcą podrążyć to na stronach tych organizacji znajdziecie Państwo ogromną literaturę tematyczną.
http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/skad-wiemy-ze-adiuwanty-glinowe-sa-bezpieczne/

Co ciekawe na tej stronie jest następujący zapis:
Aby przeciwdziałać dezinformacji w tym zakresie przedstawiamy wyłącznie aktualne, wyczerpujące oraz poparte dowodami naukowymi informacjeStronę tworzą eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
Strona działa bezpośrednio przy portalu Szczepienia.info utworzonego z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) Światowej Organizacji Zdrowia, która łączy oraz promuje strony internetowe w różnych językach, których zadaniem jest wzmacnianie zaufania do szczepień poprzez dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych, opartych na prawidłowo przeprowadzonych badaniach naukowych informacji.
https://www.facebook.com/pg/Szczepienia.info/about/?ref=page_internal


Więcej na temat glinu (aluminium) oraz tego co mogą wytwarzać komórki dziecka w linku niżej:
Czasowy paraliż, niemożność poruszania nogą czy ręką to łagodne powikłanie poszczepienne. ?

dr hab. nauk med. Piotr Albrecht:
"Szczepionki nie są pozbawione działań niepożądanych bo takie nie istnieją. Choroba to jest też pewnie działanie niepożądane dużo często groźniejsze niż samo szczepienie.
Czyli obserwuje się obrzęk w miejscu szczepienia, zaczerwienienie, bolesność, NIEMOŻNOŚĆ PORUSZANIA KOŃCZYNĄ, gorączkę trwającą do 5 dniu... natomiast poważnie działanie niepożądane jak zespół GBS są rzeczą niezwykle rzadką..."
https://youtu.be/LMOeQB06LzA?t=239
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1003210813059744/?match=cG9ydXN6YW5pYQ%3D%3D
dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog:
"Zaszczepienie jednego dziecka przeciwko pneumokokom, zakładając, że kupujemy preparat w cenie hurtowej dla całej populacji, kosztuje około 350 zł za 3 dawki. Natomiast leczenie w szpitalu zwykłego zapalenia płuc (u dzieci najczęściej wywoływanego przez pneumokoki) bez powikłań to koszt rzędu 3 tys. zł, a sepsy (inwazyjnej choroby pneumokokowej) - 30 tys"
cytat z http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,19649804,antyszczepionkowcy-sa-wsrod-nas-im-osoba-bogatsza-tym-mniejsza.html#TRwknd
Żeby wyszło na równo to co ósme dziecko powinno minimum raz leżeć w szpitalu na zapalenie płuc... - co na to statystyki?? Śmiem wątpić że się pokrywają z wnioskiem płynącym z wypowiedzi. Ewentualnie 1/86 dzieci powinno dostać sepsy... W innym przypadku taniej jest leczyć.
Wg. PZH zapadalność to 500-700 przypadków rocznie w ogóle (i dorosłych i dzieci), leczy się antybiotykiem także w najlepszym razie koszty leczenia to kilka-kilkadziesiąt milionów zł, koszty szczepienia setek tysięcy dzieci rocznie idą w setki milionów złotych, miliardy jeśli rozszerzać na starszych i roczniki jeszcze nie zaszczepione...
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2014/Ch_2014.pdf
dr hab. n. med. Bogdan Michalski, Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach
Doczekaliśmy czasów, gdzie mamy szczepionkę na raka, dostępną w aptece. To niezwykle ważne szczepienie dla kobiet. (...)
http://www.conowego.pl/aktualnosci/co-roku-o-40-rosnie-liczba-nieszczepionych-dzieci-20460/


Nie ma szczepionki na raka:] Podobnie dr Lidia Gądek jako argument za wprowadzeniem szczepień podaje oszczędność:
„oszczędność spowodowaną ograniczeniem występowania chorób zakaźnych, a zatem redukcją kosztów leczenia oraz ewentualnych kosztów leczenia ich powikłań”
Tylko na czym dokładnie ma ta oszczędność polegać?

Koszt szczepieni przeciwko HPV szacuje się na około 200 mln zł. Mają przyczynić się do oszczędności gdyż zapobiegną bardzo drogiemu leczeniu RSM.

Po pierwsze MOŻE zapobiegną ale dopiero za kilkadziesiąt lat i to tylko części nowotworów, a profilaktyka, cytologie nadal będą konieczne i sa one ogromnym kosztem i obecnie wynoszą 45 milionów (Ginekol Pol. 2010 Oct;81(10):750-6.)

Po drugie obecnie koszty leczenia RSM to około 42 mln zł w całym kraju (Ciekawostka - w USA są dużo wyższe, dlatego cena szczepień jest jaka jest, do sytuacji w Polsce ma to się nijak).

Czyli wydając 200 mln zł co roku teraz, być może kiedyś rząd Polski oszczędzi trochę z tych 42 mln złotych na leczenie.
Czy ktoś tu widzi jakikolwiek ekonomiczny sens i oszczędność o jakiej mówi dr Lidia Gądek?Obecnie co roku umiera w Polsce z powodu RSM 2 tysiące kobiet. Czy naprawdę tylko szczepionka może je uratować i musimy na to poczekać co najmniej 20 lat?

Problem w tym, że RSM jest 100% wyleczalne gdy jest wcześnie wykryte. Tymczasem co czwarta Polka nigdy w życiu nie miała wykonanej cytologii. W ocenie specjalistów (np. Witolda Zatońskiego) oraz z prostej analogii do statystyk Niemieckich "jeśli wspomniane kobiety zdecydują się na cytologie w ciągu najbliższych trzech lat, liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy spadnie w Polsce o połowę"

Hmm nasuwa się, wniosek, że może lepiej wydać kilka milionów na więcej cytologii i kolposkopii (kosztujących grosze w porównaniu do szczepionki hpv) oraz kampanie uświadamiające potrzebę ich robienia wśród kobiet zamiast kilkuset milionów na coś co na pewno nie opłaci sie, a jesli przyniesie efekt to za kilkadziesiąt lat? Jak można tego nie dostrzegać?

Po wprowadzenia w Niemczech regularnych badań cytologicznych o 80% zmniejszyła się umieralność kobiet chorych na RSM, a trend spadkowy nadal się utrzymuje. Dlaczego nie skorzystac z tego doświadczenia? Mamy rekordową śmiertelność z powodu RSM i wiemy z czym ma związek, więc walczymy z tym poprzez szczepienia?
http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/hpv-niebezpieczna-szczepionka.html


Powyższy wpis to zebrane komentarze z
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/975085825872243/?comment_id=981126081934884&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D


doktor Wojciech Feleszko:
Oczywiście, tak, dzieci rodzą się z odrą! ;] Czyli o odrze wrodzonej:
https://faktyoszczepieniach.wordpress.com/wielki-gniot-i-wielki-grzmot-doktora-w-feleszko/prof. Andrzej Gładysz, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Jeśli zatem tempo odmów się utrzyma, to już za sześć lat zaczniemy masowo chorować na ospę, odrę, krztusiec czy błonicę.
http://m.newsweek.pl/wiedza/zdrowie/szczepienie-dzieci-dlaczego-groza-nam-epidemie-chorob,artykuly,418189,1.html?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=fb_nw


Ospa wróci? tylko, że przeciwko ospie nie ma masowych szczepień, jest nawet odwrotnie czym ich więcej tym więcej zachorowań udaje się zarejestrować :>
Szczepenia przeciwko krztuścowi są i tak nieskuteczne pod względem epidemiologicznym zachorowalność od nich nie zalezy i nie jest to tajemnica. No chyba, że dla Pana profesora.
Natomiast przy błonnicy i tak mamy niewystarczający poziom wyszczepienia. W Polsce aż 40% osób nie ma odpowiedniego stężenie przeciwciał przeciwko błonicy.
Błonica
Krztusiec
http://szczepienie.blogspot.ca/2016/02/szczepienie-dtap-krztusiec-zgon-dziecka.html
Ospa
http://szczepienie.blogspot.ca/p/szczepienia-vzv-ospa-wietrzna-nop.html
dr Andrzej Zych
, pediatra z bocheńskiego szpitala powiatowego:
"W tym przypadku nie ma żartów. To igranie z życiem dzieci. Błonica czy krztusiec u noworodka może spowodować nawet zgon. Nie ma więc co ryzykować - mówi doktor Zych."
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/6243596,bochnia-to-igranie-z-zyciem-dzieci-ktore-moze-doprowadzic-do-ich-smierci,id,t.html

Dr Zych sugeruje, że problem krztuśca u noworodka rozwiązuje zaszczepienie go?

Patrzymy na kalendarz szczepień: szczepienia przeciwko błonicy i krztuścowi są w 7-8 tygodniu życia. Patrzymy na definicję "noworodka": jest to dziecko od urodzenia do ukończenia 4 tygodni (28 dni).
Rzeczywiście noworodki są grupą ryzyka, dla nich błonica czy krztusiec to ciężkie choroby, w przeszłości często wiązały się ze zgonem.
Jednak dziecko w 7-8 tygodniu nie jest już noworodkiem.
Być może autorowi tych słów chodziło o to, że jeśli rodzeństwo się zaszczepi (dlaczego tylko rodzeństwo?) to ochronią noworodka.
Problem w tym, że bywa dokładnie odwrotnie - mogą narazić zamiast ochronić. Strategia kokonu polega na tym, że szczepią się wszyscy oprócz noworodka w ten sposób chroniąc noworodka gdyż zaszczepieni nie mogą zachorować.
Szczepieni na błonice i krztusiec mogą chorować bezobjawowo roznosząc chorobę (i to nie rzadko)
Jeśli chorują bezobjawowo to nie wiedzą, że są chorzy (w końcu są szczepieni;) przez co tym większe stanowią zagrożenie
Szczepieni przeciwko krztuścowi chorują nawet dłużej (mimo braku objawów) niż nieszczepieni.
http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/szczepienie-dtap-krztusiec-zgon-dziecka.html

Źródła:
http://szczepienie.blogspot.com/2015/08/kalendarze-szczepien-archiwalne-lata-60.html - kalendarz szczepień
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noworodek - definicja noworodka
http://szczepienie.blogspot.com/p/krztusiec-koklusz-pertussis-bordetella.html - szczepieni przeciwko krztuściowy dłużej zarażają (często bezobjawowo)
http://szczepienie.blogspot.com/p/blonica-diphtheria-dtp-szczepienia.html - szczepieni przeciwko błonicy zarażąją innych samemu chorując bezobjawowo
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/854347101279450/ - o efekcie zombi - czyli gdy szczepieni nosiciele roznoszą chorobę - zaprzeczenie odporności grupowej
http://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html - odporności grupowej, m.in. temat błonicy|

Powyższe to cytat z https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/889802691067224/
Dr Krzysztof Kordel, ukończył wydziały Farmaceutyczny i Lekarski Akademii Medycznej, na swoim koncie ma ponad 100 publikacji z zakresu medycyny i wypowiada takie o to słowa:
"Zarówno krztusiec, jak i szkarlatyna to choroby, z którymi już się uporaliśmy - mówi Krzysztof Kordel. - Wróciły one jednak wraz ze zmniejszeniem wyszczepialności na te choroby. "
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8458406,lekarki-przed-sadem-za-bardzo-strasza-szczepieniami,id,t.html


Przeciwko szkarlatynie nigdy nie było masowych szczepień, natomiast szczepionka przeciwko krztuścowi przestaje być skuteczna gdyż krztusiec mutuje o czym szerzej można poczytać niżej

Szkarlatyna
http://szczepienie.blogspot.com/2015/10/szkarlatyna-plonica-antybiotyk.html

Za powrót szkarlatyny winni rodzice? Pytają gazety i odpowiadają:


Krztusiec
http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/szczepienie-dtap-krztusiec-zgon-dziecka.html

Odporność grupowa - znaczenie garstki kilku tysięcy dzieci na tle milionów nieuodpornionych Polaków
http://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html

z https://www.facebook.com/StopStopHulaHop/posts/1509797469327703

prof. Lidią Brydak, dyrektor Krajowego Ośrodka do spraw Grypy:

"Oczywiście zarzuci się mi, że zachowuję się, jakbym kierowała obozem w Dachau. Powiem jednak, że ja, Lidia Bernadetta Brydak, twierdzę, iż ludzi powinno się przeciw grypie szczepić przymusowo – mówi pani profesor.”https://szczepieniagrypa.wordpress.com/lamenty-i-inne-wypowiedzi-prof-lidia-brydak-z-krajowego-osrodka-ds-grypy/


"Rzeczywiście, jestem nieustraszona. I walczę, ponieważ jestem całkowicie przekonana do swoich racji." 

Fanatyzm (łac. fanaticus - zagorzały, szalony) – postawa oraz zjawisko społeczne polegające na silnej wierze w słuszność jakichś poglądów politycznych, religijnych lub społecznych występujące w połączeniu ze skrajną nietolerancją wobec przedstawicieli odmiennych poglądów.
Oszołom - człowiek wierzący bezgranicznie w jakąś ideologię, ślepo jej podporządkowany
http://sjp.pwn.pl/sjp/;2496828


prof. Lidią Brydak, dyrektor Krajowego Ośrodka do spraw Grypy:
"Polacy nie chcą szczepić się przeciwko grypie. Trzeba to rozwiązać prawnie [..] powinny być ustalenia prawne, takie jakie istnieją w innych krajach. Na przykład w USA jeśli pracownik służby zdrowia nie zaszczepi się przeciw grypie, nie ma możliwości wejścia na oddział szpitalny, czyli nie może pracować. Trzeba pamiętać o fakcie, że jeśli pracownik służby zdrowia zostanie zakażony przez pacjenta to prócz tego, że sam choruje, to jeszcze zakaża innych. Takich przypadków jest sporo i dlatego muszą być one regulowane prawnie. W krajach zachodnich jeśli dziecko nie ma odpowiedniego kalendarza szczepień, obejmującego nie tylko grypę, nie będzie przyjęte do żłobka, przedszkola czy szkoły średniej. Na Wyspach Brytyjskich poza tym są zalecane szczepienia przeciw meningokokom dla osób dorosłych, ale bywają kraje gdzie szczepienie to jest obowiązkowe.
http://www.medexpress.pl/polacy-nie-chca-szczepic-sie-przeciwko-grypie-trzeba-to-rozwiazac-prawnie/65020
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1114797001901124/

"Tylko matki dzieci z in vitro potrafią się troszczyć o potomstwo, bo... szczepią je na grypę - mówi w wywiadzie prof. Brydak
Pani profesor, która jest dyrektorem Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, ubolewa, że mamy takie niedouczone społeczeństwo, że matki nie chcą się szczepić w ciąży, narażając swoje dzieci na straszne konsekwencje. Na dodatek nie chcą szczepić na grypę także swoich dzieci, kiedy te już się urodzą. Tylko matki, które długo się starały o dzieci i posiadają je np. z in vitro, potrafią się o nie właściwie troszczyć, zdaniem pani Brydak. Za karygodne uznała pani profesor fakt, że szczepienia personelu medycznego nie są u nas obowiązkowe. Generalnie najlepiej byłoby, gdyby obowiązkiem szczepień przeciw grypie objąć całe społeczeństwo, skoro samo z siebie nie rozumie, że to wszystko dla jego dobra.
http://www.kufel.pl/2554/tylko-matki-dzieci-z-vitro-potrafia-sie-troszczyc-o-potomstwo-bo-szczepia-je-na-grype-mowi-w-wywiadzie-prof-brydak/

Nie wszyscy rodzice potrafią zaakceptować prostą prawdę: gdy ktoś z argumentami nas przekonuje, że trzeba wydać pieniążki dla dobra dziecka to trzeba to zrobić;)
Mimo, że rodzice to najłatwiejsza do sterowania grupa docelowa "Działania, które wykorzystują nasz podstawowy instynkt przetrwania gatunku, czyli nic innego, jak chęć zapewnienia swojemu potomstwu jak najlepszych warunków życiowych [..] istnieje masa ludzi, którzy dają się na to nabierać.", którzy "na dziecko nie będą oszczędzać" Więcej
http://szczepienie.blogspot.com/2013/07/suplementy-szkodliwe-bezwartosciowe-nie.htmlProf. dr hab. Lidia B. Brydak w artykule o tytule:Że będzie pandemia, to pewne"
"Grypa dopada również sportowców czy ludzi dobrze sytuowanych, którzy się nie zaszczepili. Tylko że takie osoby, które np. prowadzą jakiś biznes, zazwyczaj się szczepią, bo mają świadomość, że gdy będą długo chorować, interes może paść. [ ..] Radzę pani usiąść wygodnie, żeby pani nie spadła z krzesła. Czy pani zdaje sobie sprawę, że procent zaszczepionej populacji w Polsce, w kraju inteligentów, w tym sezonie wynosi aktualnie tylko 3,6% przy liczbie ludności przeszło 38 mln? Pod tym względem jesteśmy w Europie na szarym końcu. To jest skandal! " więcej takich kwiatków:
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/ze-bedzie-pandemia-to-pewne/gej6whg

Problem w tym, że zaszczepienie nie gwarnatuje zachorowania, a nawet zwiększa ryzyko innych infekcji wg. wielu badań, szczegóły w linku niżej. Warto też zwrócić uwagę jak wielu lekarzy się szczepi
http://szczepienie.blogspot.ca/p/grypa-szczepionka-h1n1-influenza-h2n2.html
Minister zdrowia, lekarz, Konstanty Radziwiłł
"naukowy oszust, Andrew Wakefield, w 1998 r. opublikował w „Lancecie” swoje doniesienia, rzekomo potwierdzające związek przyczynowy między szczepieniem przeciwko odrze, śwince i różyczce a występowaniem autyzmu i zapalenia jelit. "
http://www.termedia.pl/mz/Radziwill-w-felietonie-dla-Menedzera-Zdrowia-Szczepmy-sie-,24204.html

Tylko że w słynnej pracy Wakefielda nie ma informacji iż MMR powoduje autyzm, a nawet autor pracy wprost stwierdza, że tego związku nie wykazał i pisze o konieczności dalszych badań.
''We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. Virological studies are underway that may help to resolve this issue.'''
 https://autyzmaszczepienia.files.wordpress.com/2010/12/andrew-wakefiled-1998-lancet.pdf

NHS (oficjalna strona internetowa brytyjskiej publicznej służby zdrowia):
“Naukowcy [wśród nich Wakefield] stwierdzili wyraźnie, że nie udowodniono istnienia związku między autyzmem a szczepionką MMR. Sugestie, że jest odwrotnie zawdzięczamy rozgłosowi jaki nadano całej sprawie.”
http://www.nhs.uk/Conditions/MMR/Documents/polish%5B1%5D.pdf

http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html


Cały felieton Radziwiła cytowany wyżej z termedia.pl można skrócić do bardzo typowego dla proszczepiennej propagandy wzorca czyli
"Ble ble miliony uratowano ble ble jenner ble ble wakefield ble ble setne promila niepożądanych zdarzeń ble ble antynaukowe ruchy ble ble potrzebna jest mobilizacja i przekonywanie o skuteczności i bezpieczeństwie." ;)

Ciekawostka na temat ministra i jego lojalności wobec pacjentów;)
"wskutek urazu środkowy palec lewej dłoni spuchł mi jak balonik. W szpitalu po rentgenie lekarz zlecił opaskę usztywniającą, tzw. szynę Zimmera. W domu zaczęłam mieć wątpliwości, czy jest założona prawidłowo, bo to nielogiczne, żeby gołą aluminiową blachę przykładać do skóry, a wyściółkę amortyzującą - od strony bandaża. Następnego dnia była rzadka okazja: ogólnopolski zjazd lekarski. W kuluarach zaczęłam konsultacje od lekarza rodzinnego. - Prawidłowo - orzekł. Chirurg zerknął i stwierdził, że powinno być odwrotnie. Następny - to samo. Ortopeda zdjął bandaż, wygiął szynę w przeciwnym kierunku i zabandażował. Wróciłam do lekarza rodzinnego. - Od razu widziałem, że jest odwrotnie, ale nie chciałem podważać zaufania do mego kolegi lekarza - powiedział z uśmiechem dr Konstanty Radziwiłł."
http://wyborcza.pl/1,75248,19160696,konstanty-radziwill-minister-zdrowia-sklad-rzadu.html z
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/923247434389416/?match=cmFkeml3acWCxYI%3D


"Wobec rosnącej groźby rozprzestrzeniania się niebezpiecznego zjawiska postaw antyszczepionkowych potrzebna jest mobilizacja wszystkich tych, od których zależeć może ta część zdrowia publicznego. Należy przypomnieć, że w przypadku chorób przenoszonych drogą kropelkową bezpiecznym celem jest wyszczepialność powyżej 95 proc. populacji. W tej sytuacji niesłychanie ważne zadanie z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa i przyszłych pokoleń mają do wykonania media, politycy, naukowcy, zarządzający placówkami opieki zdrowotnej i wreszcie rzesza fachowych pracowników służby zdrowia. Wyzwaniem profesjonalizmu, etyki i odpowiedzialności każdego jest przekonywanie o skuteczności i bezpieczeństwie zarówno szczepień z zakresu Programu szczepień ochronnych obejmującego dzieci, jak i szczepień zalecanych (zwłaszcza szczepień przeciw grypie)."
Czy dlatego ocenzurowano program TVP na temat negatywnych skutków szczepień?
https://prawy.pl/41086-prezes-naczelnej-rady-lekarskiej-nawoluje-do-cenzury-programu-z-historiami-powiklan-poszczepiennych/

Prof. Teresa Jackowska
"Szczepionki rekomendowane w Programie Szczepień Ochronnych są bezpieczne i skuteczne. Nie ma naukowych dowodów, że którakolwiek z nich mogłaby wywołać choroby metaboliczne, neurologiczne czy immunologiczne. W ostatnich latach dokonał się ogromny postęp medyczny we wczesnym rozpoznawaniu tych chorób i to w pierwszych miesiącach czy latach życia, dlatego wielu rodziców wiąże zachorowanie ze szczepieniem. Oczywiście po zaszczepieniu mogą wystąpić niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), ale nie mają one z tymi chorobami nic wspólnego."
http://gazetalekarska.pl/?p=38507

Akurat z tym "nic wspólnego" to zdecydowanie nie ma racji. Generalnie każda immunizacja (także po szczepieniu) może nasilać odpowiedź immunologiczną co ma wpływ na np. zaostrzenie chorób immunologicznych. Jeśli jakiś lekarz uważa inaczej to warto aby wrócił do lektury książek jak:
 • Immunologia - Jakub Gołąb, Marek Jakóbisiak 
 • Immunologia - David Male, Brostoff , Roth, Ivan Roitt
Dlatego też niektóre choroby atotuimmunologiczne, zwłaszcza w ostrym rzucie są przeciwskazaniem do szczepień dla wielu lekarzy jak np. AZS
http://szczepienie.blogspot.ca/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html
prof Andrzej Zieliński
, program "Szeptem" 2016-11-24 00:10:

O NOP:
"Czy to jest wskutek szczepienia to dopiero można sprawdzić w badaniach epidemiologicznych" 
"Na błonicę nie potrzeba się szczepić bo jej w Polsce nie ma"  
 "wielowalentne są po to bo matki się boją wielu wkłuć"
"są takie cieniutkie igiełki że to nie bardzo szkodzi "  

Na pytanie na temat tego, że córka dzwoniącego zachorowała na ospę pomimo szczepienia:
"ospy już nie ma na świecie od 1992 roku" [..] "nie szczepimy od wielu lat"
 pomylił z ospą prawdziwą...

"Szczepienia pokrywają te które najbardziej grożą z największym prawdopodobieństwem"
Z powodu krztuśca, odry, polio, błonicy, eboli itd. na które żadne dziecko w Polsce nie umarło od 10 lat, 20 lat, a nawet 30 lat i więcej!
http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html
Link do programu
https://vod.tvp.pl/27894888/odc-8
https://www.facebook.com/szeptemTVP/photos/a.1129763310444439.1073741828.1126104597476977/1176836315737138/?type=3
Widz: moja córka była szczepiona na ospe ma 6 lat i właśnie przechodzi ospę . Ospę przechodzi tragicznie mimo zaszczepienia.  Expert Andrzej Zielinski profesor:
"hmmm ospy juz nie ma na swiecie od 92. roku,od tamtej pory nie ma zachorowań, czy wysypka to napewno ospa ? Może to być wysp alergiczny ..."

https://www.facebook.com/606046476092473/photos/a.606048422758945.1073741826.606046476092473/1308591045838009/?type=3&theater


Marek Posobkiewicz, lekarz, dyrektor GIS, program "Szeptem" 2016-11-24 00:10:
"Gruźlica nie szaleje bo są szczepienia u nas, się nie rozwija nie ma ognisk, Pan profesor może coś doda"
(w domyśle ratunku)
http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.html

"Jak dziecko źle się rozwija to szczepionka go wzmocni [..] Szczepienie w pierwszej dobie jest dodatkowym zabezpieczeniem dla dziecka jak sie dobrze nie rozwija"
http://szczepienie.blogspot.com/p/szczepienia-w-pierwszej-dobie-bcg-i-wzw.html

Cytaty wynotowane z dyskusji
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1169439149770242/?comment_id=1170303473017143&reply_comment_id=1170616582985832&ref=notif&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1479946958018952


Czym jest astroturfing?

Poza zdaniem ekspertów są także oddolne inicjatywy, jednostkowe opinie, które często cieszą się dużym zaufaniem jako te za którymi nikt nie stoi...
"Astroturf marketing: na Zachodzie zakazany, w Polsce się rozwija - Reklama przekroczyła niebezpieczną granicę. Zaczęła udawać prawdziwe informacje, mieszając fikcję z rzeczywistością. Już jedna trzecia opinii konsumentów w sieci to fałszywki. To grozi rozbiciem resztek społecznego zaufania. [..] Sytuacja stała się już tak groźna, że część państw zaczęło wprowadzać prawne zakazy „kładzenia sztucznej trawy”. W USA Federalna Komisja Handlu w przypadku stwierdzenia, że dana firma zleciła tego typu kampanię, może na nią nałożyć grzywnę, nawet 16 tys. dol. za każdy dzień jej trwania. Takie nielegalne działania ścigają też prokuratorzy. W zeszłym roku nowojorski śledczy Eric Schneiderman zmusił 19 koncernów do podpisania zobowiązania o niestosowaniu astroturfingu. Firmy wolały podpisać zakaz i zapłacić zaledwie kilkaset tysięcy dolarów, bo koszty przegranych w sądzie spraw poszłyby w miliony. W Wielkiej Brytanii podszywanie się pod konsumenta w przestrzeni publicznej grozi więzieniem. "
"990 zł – to cena na umieszczenie 5600 rzekomo spontanicznych komentarzy internautów na 800 forach dyskusyjnych. Posty pod wątkami dotyczącymi sfery działalności klienta agencji udają prawdziwe opinie, pisane są językiem internetu, z błędami, kolokwializmami, nawet wulgaryzmami"
http://forsal.pl/artykuly/806376,astroturf-marketing-na-zachodzie-zakazany-w-polsce-sie-rozwija.html
http://www.wakingtimes.com/2016/01/15/journalist-reveals-tactics-brainwashing-industry-uses-to-manipulate-the-public/?utm_source=Facebook&utm_medium=PostShare&utm_campaign=TruthTheory
Wykład TED na ten temat - Astroturf i Manipulacja Medialna - Sharyl Attkisson
https://www.youtube.com/watch?v=ubnwmk9e8mc
Nie każda trawa rośnie sama, naturalnie. Niektóre rodzaje traw są sztuczne, wyprodukowane za pieniądze i dla pieniędzy.
http://www.ktopyta.pl/astroturf-czyli-kto-steruje-opiniami-tych-ktorym-ufasz/


Dr n. med. Ewa Piesiewicz-Grzonkowska - lekarz pediatra, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży z 40 letnim stażem pracy. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracowała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w oddziałach psychiatrii dziecięcej warszawskich szpitali i w poradniach zdrowia psychicznego na terenie Warszawy i okolic:
"Szczepionki
 zawierają również adiuwanty. Tutaj pan profesor zaprzeczył istnienia adiuwantów toksycznych, neurotoksycznych...."
- prof. Andrzej Radzikowski: "One są toksyczne dla myszy... Ja bym mysz nie szczepił..."Jan Bodnar, rzecznik GIS odpowiada na pytanie o badania na temat szczepionki przeciwko HPV:
"... Pan profesor Herald zur Hausen, który opisał związek między rakiem szyjki macicy, a wirusem HPV dostał za to nagrodę nobla...."
potem dopytawał jaką nagrodę dostał zadający pytanie...

52:53

portugalski neurochirurg Egas Moniz otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad lobotomią...
https://www.focus.pl/artykul/czy-wynalazca-lobotomii-dostal-nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lobotomia

Profesor Radzikowski w Studio Polska:W programie Studio Polska w TVP Pani Karolina Zioło z "Zaszczep się wiedzą" oświadczyła, że stara się "przede wszystkim mówić o tym co mówią autorytety naukowe". Co ciekawe jej 12-miesięczną córkę czeka druga dawka kolejnej szczepionki Em Em AR :]
https://youtu.be/LThVjY-tXy8?t=5457 Chociaż pierwsza dawka MMR wg. kalendarzy szczepień w Polsce już od wielu lat jest od 13 miesiąca http://szczepienie.blogspot.com/2015/08/kalendarze-szczepien-archiwalne-lata-60.html

Kampania "Zaszczep się wiedzą" jest finansowana przez największe koncerny farmaceutyczne, podobnie jak fundacja Parasol, Jednak Pani Karolina Zioło z "Zaszczep się wiedzą" zapewniła, że absolutnie ten fakt nie ma znaczenia na rzetelność strony, bo ta trzyma się faktów, a poza tym jak nie pytają, to nie musi mówić przez kogo jest finansowana przecież!
https://youtu.be/LThVjY-tXy8?t=5622

Szczepienia są najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą inwestycją w zdrowie dziecka itd. etc. O czym dowiemy się ze strony kampanii społecznej wspieranej przez wszystkich pt. "Zaszczep się wiedzą"http://zaszczepsiewiedza.pl/szczepienia/dorosli/korzysci-wynikajace-ze-szczepien/Obiektywna strona zawierająca fakty? Ale też jednocześnie strona reklamowa "kampanii społecznej" zorganizowanej przez INFARMA - organizację producentów szczepionek.http://www.infarma.pl/Strona pełna przeinaczeń i manipulacji (zwykle polegających na uogólnianiu zalet jednej szczepionki do wszystkich szczepień i przemilczanie wad), ale przecież chodzi o dobro dzieci więc można ;)https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1012890238758468/http://szczepienie.blogspot.com/search/label/manipulacjehttp://szczepienie.blogspot.com/2016/04/dzieki-szczepieniom-niemowle-buduje.html - odbicie standardowych zapewnień i wskazanie solidnych niepokojących przesłanek za tym, że szczepienia czasem mogą szkodzićhttp://szczepienie.blogspot.com/2016/03/izabela-filc-redlinska-szczepionki-nie.html
http://szczepienie.blogspot.com/2013/07/suplementy-szkodliwe-bezwartosciowe-nie.html

https://www.facebook.com/absurdyproszczepionkowcow/photos/a.272351166567127.1073741828.266506340484943/340095603126016/?type=3&theater&ifg=1 
Czarna ospa wróci! Za 6 lat będzie epidemia. Takie prawdy głosi magazyn Focus partner medialny akcji „Zaszczep się wiedzą” finansowanej przez producentów szczepionek.
Po pierwsze termin "czarna ospa" odnosi się do odmiany ospy prawdziwej - krwotocznej (łac. variola haemorrhagica s. nigra). Przeciwko ospie prawdziwiej nie ma szczepień już od 1980 roku, więc dlaczego ma wrócić bez tych szczepień i to jeszcze za 6 lat?O co chodzi z tą okładką? To matka i dziecko z aureolami? Wygląda jak Matka Boska karmiąca Jezusa tylko, że zamiast go karmić piersią to próbuje samodzielnie zaszczepić noworodka.Warto zaznaczyć, że jeśli na okładce jest matka z dzieckiem, a nie lekarka topless to taka promocja "samoszczepienia" narusza przepisy ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którą "obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3."http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000947 Do tego ten dziwny wyraz twarzy - po co ten zabieg? O co autorom chodziło? Ma to zachęcić do szczepień? Jeśli kogoś to zachęciło to prosimy o komentarz z uzasadnieniem. 
Więcej o ospie prawdziwejhttp://szczepienie.blogspot.com/2017/02/jak-choroby-zakazne-zmieniaja-wyglad-i.html
Odnośnie polio to już go właściwie nie ma, proszę spojrzeć na mapy postępów eradykacji - kilka-kilkanaście przypadków w jednym miejscu i to są statystyki globalne:https://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis_eradicationProblemem są raczej inne wirusy jak ev71 czy d68 tego samego typu co polio http://szczepienie.blogspot.ca/p/polio-poliomyelitis-opv-opw-porazenia.html
Odnośnie natomiat odry to nie będzie wracać bo cały czas jest - rocznie w Polsce notuje się ok 100 przypadków, w europie dziesiątki tysięcyhttp://szczepienie.blogspot.ca/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.html
Przykładowo wg. WHO w 2011 r. w 36 krajach europejskich zarejestrowano 26 tys. przypadków zakażenia odrą. Najwięcej infekcji zanotowano we Francji - 14 tysięcy.http://szczepienie.blogspot.ca/2016/02/medialne-manipulacje-polio-nie-wraca-i.html
Jak poradzono sobie m.in. z ospą prawdziwą - Jak wymierały epidemie? - Czyli o kluczowej roli kordonów sanitarnych. http://szczepienie.blogspot.ru/p/jak-wymieray-epidemie.html
Więcej o ospie prawdziwejhttp://szczepienie.blogspot.com/2017/02/jak-choroby-zakazne-zmieniaja-wyglad-i.html
Więcej o "Zaszczep się wiedzą" i Infarmie (organizację producentów szczepionek) https://www.infarma.pl/biuro-prasowe/aktualnosci-i-wydarzenia/ruszyla-akcja-edukacyjna-zaszczep-sie-wiedza/Infarmą kieruje m.in. Pfizer Polska Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o., Novartis Poland Sp. z o.o., Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Eli Lilly Polska Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o., Biogen Poland Sp. z o.o., Amgen Biotechnologia Sp. z o.o., Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o., AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., AbbVie Polska Sp. z o.o., Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o., Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.Więcej o Infarmiehttp://szczepienie.blogspot.com/2013/07/suplementy-szkodliwe-bezwartosciowe-nie.html "Kampania "Zaszczep się wiedzą" jest finansowana przez największe koncerny farmaceutyczne, podobnie jak fundacja Parasol, Jednak Pani Karolina Zioło z "Zaszczep się wiedzą" zapewniła, że absolutnie ten fakt nie ma znaczenia na rzetelność strony, bo ta trzyma się faktów, a poza tym jak nie pytają, to nie musi mówić przez kogo jest finansowana"http://szczepienie.blogspot.com/2016/03/matematyka-eksperci-proszczepionkowcy.html Doktor Marcin Partyka
"Witam. Mój syn 4i pół roku, bardzo częste infekcje dróg oddechowych, chrypa, kaszel, bez kataru częstego, zaflegmiony, badany pod kątem alergii, brak alergii, wizyta u laryngologa wykazała powiększony migdał,nie chodzi do przedszkola, także nie łapie stamtąd infekcji, co mogę zrobić jeszcze w jego sprawie? może wymaz z gardła, nosa? jakieś badania żeby sprawdzić jego odporność? proszę o radę, w każdym miesiącu jest chory, nawet po dwa razy." Kasia R

Radzi Doktor Marcin Partyka, specjalista pediatra, współautor poradnika dla rodziców „ABC Chorób Wieku Dziecięcego", kierownik Oddziału Pediatrii w szpitalu, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i wieloletnim członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego:

"Należy zaszczepić go przedsezonowo przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, meningokokom, ospie wietrznej."

Dyskusja na ten temat, źródła:
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1009089475805211/ https://www.facebook.com/groups/1377199075944159/permalink/1552865515044180/ https://www.facebook.com/wychowajmalegoprofesora/posts/934461673318355?comment_id=934476526650203&reply_comment_id=934543163310206&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D https://www.facebook.com/wychowajmalegoprofesora/photos/a.134535529977644.25233.123058237792040/934266663 Tutaj lista innych niż szczepienia czynników mających wpływ na odporność http://szczepienie.blogspot.com/p/hartowanie-higiena-ukad-odpornosciowy.html

prof. dr hab. Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii:
Dzięki szczepieniom niemowlę buduje odporność
http://szczepienie.blogspot.com/2016/04/dzieki-szczepieniom-niemowle-buduje.htmlprof. Krzysztof Simon


"Trzeba się liczyć z tym, że w ciągu kilku czy kilkunastu lat 30% niezaszczepionych dzieci będzie miało ciężkie powikłania lub umrze - mówi prof. Krzysztof Simon, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych"
z http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12575154,Na_glupote_nie_ma_szczepionki__Z_innych_trzeba_korzystac.html

Wątek na ten temat
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/950372948343531/?comment_id=950374615010031&reply_comment_id=950384421675717&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7Dhttp://i.imgur.com/5IAT1yp.jpg 
dr Marek Sutkowski, specjalista chorób wewnętrznych:
"Dzięki firmom farmaceutycznym, lekom i szczepionkom żyjemy"
http://pytanienasniadanie.tvp.pl/27924719/czym-jest-ceremonia-kamboprof. Zbigniew Szawarski

Tylko nierozumni mogą się na coś nie szczepić?
"Dlatego człowiek rozumny powinien się szczepić - uważa prof. Zbigniew Szawarski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN."
http://www.rynekzdrowia.pl/serwis-szczepienia/prof-szawarski-szczepienia-to-jak-alarm-bezpieczenstwa-w-domu,162944,1018.html
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1067358569978301/


prof Bugumiła Litwińska

Lista szczepionek dostępnych na Polskim rynku zawierających rtęć (także tych refundowanych przez sanepid)dr Paul Offit to twórca szczepionki m.in. na rotawirusy, przemysłowiec, współpracuje przy układaniu kalendarzy szczepień. Przypisuje się mu iż zapewnił, że szczepienia są bezpieczne i mogą być podawane w nieograniczonych ilościach: 
"Niemowlę może przyjąć na raz nawet 10 000 szczepień" 
Wcześniej mówił o 100 tys.
Wg. poniższego źródła ten cytat wyjęty z kontekstu nie miał w oryginale takiego brzmienia -

Co nie zmienia faktu, że wielu lekarzy uwierzyło w te liczby i formułują następujące zdania:

Dr Wojciech Feleszko z kliniki chorób płuc i chorób alergicznych u Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapewnia, że
"Każde niemowlę jest w stanie odpowiedzieć nawet na 10 tys. szczepionek podanych jednorazowo. Dziesięć szczepionek aktywizuje zaledwie 0,1 proc. układu odpornościowego dziecka"

Dla żartu podliczę ale zamiast 10 tys dam 1 tys szczepionek:) Jedna dawka szczepionki to 0,5ml x 1tys to daje 0,5 litra do wstrzyknięcia... Natomiast jeśli wziąć część wypowiedzi dotyczącej 10tys to daje 5l, a 100 tys szczepień to daje 50 litrów do wstrzyknięcia w np. 2 kg dziecko Czyżby szykowało się szprycowanie niemowlaka na równi z tym jak szprycuje się mięso? 
Szczepione dzieci przynajmniej będą nawet lepiej na wadze przybierać ;-))

Oczywiście to żart, wiadomo, że chodziło o antygeny więc szczepionka 100w1 już wkrótce:)

I to już nie jest żart:
Przygotowywane jest kilkaset nowych szczepionek
US biopharma: "300 nowych szczepionek opracowanych
http://www.pharmatimes.com/news/us_biopharma_nearly_300_vaccines_in_r_and_d_977447
Raport PhRMA: "
100 potencjalnych nowych szczepionek
z https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1565151480363424 

Pisząc bardziej serio to oczywiście prawda, że człowiek codziennie spotyka się z różnymi patogenami i jest to ogromna liczba. Jednak zasadnicza różnica jest taka, że te patogeny trafiają do naszego organizmu przez cały szereg barier, od skóry, śluzówek (nosa i jamy ustnej, gardła) po układ trawienny.  I jest zasadnicza różnica między antygenami ze szczepionek wstrzykiwanymi z pominięciem tych barier. Już nie wspominając o takim detalu, że antygeny w szczepionkach zwykle same nie są, a z dodatkami, często adiuwantami, które nie są przecież obojętne dla organizmu, więcej 

Nie można zapominać o problemie adiuwantów, niezbędniku nowoczesnych, bezpieczniejszych szczepień http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/adjuwanty-i-aluminium-glin-szkodliwosc.html

Słynny amerykański propagator szczepieć Paul Offit (ten, który współtworzył szczepionkę przeciw roawirusom i ma w związku z tym udziały w zyskach z jej sprzedaży) popełnił w 2003 roku książkę pt. "Vaccines: What You Should Know" (pol. "Szczepienia: co należy wiedzieć"). Nie ma jej po polsku póki co. Oto niektóre kwiatki z książki, które pokazują, jak bezstronna, pełna prawdy i naukowa to pozycja (a może i naukowa, tylko pokazuje, co stało się z nauką...):
– „W przypadku nowej szczepionki DTPa [częstość występowania skutków ubocznych] jest o wiele niższa” (s. 36).
– „Szczepionka przeciwko błonicy nie powoduje poważnych skutków ubocznych”(s.41).
– „Szczepionka przeciwko tężcowi jest bezpieczna” (s. 44).
– „Inaktywowana szczepionka przeciwko chorobie Heinego-Medina [jest] całkowicie bezpieczna” (s. 48).
– „Czy szczepionka przeciwko Hib jest bezpieczna? Tak. Skutki uboczne są łagodne” (s. 53).
– „Ryzyko wystąpienia poważnych powikłań lub zgonu po szczepionce przeciwodrowej wynosi około zera” (s. 60).
– „Szczepionka przeciwko śwince nie powoduje żadnych poważnych skutków ubocznych. [...] Ryzyko wystąpienia poważnych powikłań po szczepionce przeciwko śwince wynosi około zera” (s. 62).
– „Najpoważniejszym skutkiem ubocznym, jaki może wystąpić po szczepieniu przeciwko różyczce, jest krótkotrwały – nie dłuższy niż jeden tydzień i niechroniczny – artretyzm” (s. 65).
– „Nikt jeszcze nie umarł od szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B” (s. 74).
– „Szczepionka [przeciwko ospie wietrznej] nie powoduje poważnych skutków ubocznych” (s. 82).
– „Szczepionka przeciwko pneumokokom nie powoduje poważnych skutków ubocznych” (s. 86).
– „Podano już ponad 1 mln dawek szczepionki przeciwko wściekliźnie i szczepionka jest bezpieczna” (s. 123).
– „Ponieważ szczepionka [przeciwgrypowa] nie powoduje poważnych skutków ubocznych, korzyś­ci z jej przyjęcia zdecydowanie przeważają nad ryzykiem w odniesieniu do WSZYSTKICH małych dzieci” (wyróżnienie dodane) (s. 130).
– „Czy szczepionka przeciwko meningokokom jest bezpieczna? Tak. Nie występują po niej żadne poważne skutki uboczne” (s. 133).
– „Szczepionka przeciwko gruźlicy jest bezpieczna” (s. 139).
– „Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A jest wprawdzie stosunkowo nowa, ale u osób, którym ją podano, nie wystąpiły żadne poważne skutki uboczne” (s. 149).
– „Stosowane obecnie szczepionki przeciwko tyfusowi są bezpieczne i dość skuteczne” (s. 159).
– „Powikłania po szczepionce przeciwko żółtej febrze zdarzają się rzadko” (s. 161).
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1259808900733266/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1573649032847002?hc_location=ufi - Podobna kompilacja cytatów Ewy Krawczyk

Z prof. Januszem Marcinkiewiczem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, rozmawia Maciej Műller
Układ immunologiczny posiada miliony różnych limfocytów, a więc może zareagować na miliony antygenów w tym samym czasie. My podajemy ich 100 czy 200. To nie stanowi nawet promila jego możliwości. Rodziców można uspokoić, że szczepionka angażuje tylko jego maleńki fragment. Problem obciążenia układu immunologicznego szczepionką lub dzikim drobnoustrojem nie istnieje. Przecież od momentu urodzenia przez całe życie układ immunologiczny reaguje na kontakt z tysiącami bakterii zasiedlającymi przewód pokarmowy i skórę.Margit Kossobudzka Rozmowa z dr. n. med. Pawłem Grzesiowskim*, pediatrą:
Przeciwnicy szczepionek twierdzą, że szczepionki skojarzone nadmiernie obciążają układ odpornościowy. A przez to dzieci łatwiej chorują i mają alergie...
- To wszystko bzdury. Układ odpornościowy jest zaprogramowany na codzienny kontakt z milionami mikrobów. Starsze generacje szczepionek, na których wychowały się zdrowe pokolenia, np. słynna Di-Te-Per (krztusiec, tężec, błonica), mają ponad 3 tysiące (!) elementów, które pobudzają układ odpornościowy. Nowoczesne szczepionki skojarzone mają ich już tylko pięć czy siedem. To o jakiej dodatkowej immunizacji my mówimy?

lekar rodzinny Maciej Fidelis w TVP3 poinformował: 
"Wiele chorób do Polski powraca takich jak odro, polio. Są przypadki zakażenia." 
06:20 
http://bialystok.tvp.pl/30069715/23042017-godz1830

Tymczasem wg  http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/INF_17_04A.pdf  raportów PZH okazuje się, że nie ma żadnych zachorowań, także komu wierzyć? Lekarzowi, specjaliście i TVP? czy raportom przedstawianym na jakimś niewiarygodnym blogu?
z

Odra gorsza niż autyzm - lepszy autyzm niż odra

"neurolog z zakładu immunologii Centrum Zdrowia Dziecka w odpowiedzi na wątpliwości, stwierdziła, że przecież powikłania po odrze są gorsze niż autyzm” 
cytat z:"Kładę cały swój autorytet na szali. Jestem doktorem habilitowanym nauk medycznych, pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, który kształci wszystkich lekarzy w Polsce podyplomowo. (...) Od 2011 r. w żadnej szczepionce w Polsce nie ma rtęci ani glinu".
Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny

https://youtu.be/4shdCO1UdD0?t=35842


https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/videos/505070233293952/

Skład szczepień - czyli wymienione konkretne szczepionki z polskiego rynku przeznaczone dla dzieci i zawierające rtęć (nieliczne) oraz glin (większość)
http://szczepienie.blogspot.com/2015/11/co-zawieraja-szczepionki-czy-wiesz-co.htmlEwa Krawczyk o zanieczyszczeniach szczepionek wirusami:
Czemuś trzeba ufać. Nie wsiadasz do windy, bo może inżynier coś źle policzył? Nie wchodzisz do budynków, bo mogą się zawalić? Żyjemy w takim świecie, że musimy ufać specjalistom. Nie mówiąc już o tym, że są to kwestie techniczne (tak jak z przechowywaniem itp.), które nie wpływają na to, że szczepionki – ogólnie – są znakomitą i najbezpieczniejszą metodą zapobiegania chorobom, jaką mamy.
O związku szczepień z alergiami, chorobami atopowymi, obniżeniem odporności, nowotworami, ASD, SIDS itd. którego oczywiście nie ma
http://szczepienie.blogspot.com/2015/04/szczepienie-alergie-czyli-czy-o.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/encefalopatia-autyzm-mmr-szczepienia.html
Paulina Łopatniuk:
Dziecko nie jest własnością rodzica i głupota tegoż nie jest powodem, by narażać je na niebezpieczeństwo

Przykładowo na całym świecie dopuszczane i akceptowane jest narażanie dziecka na wyższe ryzyko przewożenia go samochodem w porównaniu do korzystania z komunikacji masowej (rzędy wielkości bezpieczniejszej) jednocześnie jednak potępia się i uniemożliwia korzystanie z naturalnej podatności dziecka na niektóre infekcje, tylko dlatego, że istnieją szczepienia, które wg. różnych badań mogą zmniejszyć ryzyko utraty zdrowia przez dziecko. Zwłaszcza, że wyżej wspomniane ryzyko w odróżnieniu od jazdy samochodem dotyczy głównie dzieci z grup ryzyka i z wiekiem maleje. http://szczepienie.blogspot.com/p/czy-warto-sie-szczepic-kiedy-warto.html
"– Rodzice zapominają jednak o groźnych chorobach, a skupiają się na mniej czy bardziej wydumanych powikłaniach. Nie pamiętają, co się działo, gdy we Wrocławiu wybuchła epidemia ospy prawdziwej. " 

Zdanie może jeszcze miałoby jakiś sens gdyby chodziło o szczepienia na ospę prawdziwą, wtedy nie byłoby wydumane...
Ciekawostka: Przez wiele tygodni, chyba dopiero po 2 miesiącach panoszenia się czarnej ospy we Wrocławiu w ogóle ją zauważono, a mimo to liczba ofiar to 7 na 99 wszystkich zachorowań...
Okazało się, ze skutecznie można było epidemie stłamsić kordonami sanitarnymi, izolacją. Szczepienia były dmuchaniem na zimne i tylko pokazały, że chyba są nieskuteczne skoro szczepiono wtedy ludzi i wybuchła epidemia, a potem i tak doszczepiano...
Dlatego wydaje mi się, że skutki potencjalne czarnej ospy w zaszczepionej populacji byłyby takie same bez doszczepienia. Chociaż oczywiście to wszystko widać dopiero po fakcie.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_ospy_we_Wroc%C5%82awiu_(1963)
"Poważnym problemem medycznym były m.in. nadmierne odczyny poszczepienne: niektóre dane wskazują, że w czasie ogólnokrajowej akcji ponad ośmiu milionów szczepień 9 zgonów można wiązać z takimi odczynami.""Małe dziecko po przechorowaniu takich chorób zakaźnych jak krztusiec, czy tych wywołanych tzw. bakteriami otoczkowymi, jak Haemophilus influeza czy Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc) i meningokoki powinno być zaszczepione przeciwko chorobie, na którą chorowało, i to w najkrótszym czasie jak tylko jest to możliwe"
 – podkreśla specjalistka. 
Przechorowanie choroby zakaźnej oznacza, że małe dziecko powinno jak najszybciej zostać zaszczepione przeciwko tej chorobie?
Większość rodziców pewnie myśli, że to działa odwrotnie:) Okazuje się, że szczepienia są po to, aby móc się zaszczepić po nabraniu odporności gdy przechorujemy chorobę zakaźną! 
I wszystko jasne, klarowne.

W tym samym artykule, pewnie ten sam specjalista palnął: 
"stopniowo, ale niepokojąco stale spada liczba rodziców uchylających się od obowiązkowych szczepień dzieci."
Czyli liczba rodziców którzy uchylają sie od szczepień spada... Hmm czyli więcej dzieci jest szczepionych.... Tylko dlaczego dla specjalisty ten spadek jest niepokojący? Tempo spadania jest niepokojące? Może uspokajająco dla eksperta by było jakby ta liczba rodziców uchylających się od szczepień właśnie wzrosła? hmm 

"Szczepienia każdego roku ratują ponad 3 miliony ludzkich istnień na całym świecie oraz chronią kolejne miliony przed cierpieniami związanymi z chorobami i życiową niepełnosprawnością."

I ile setek tysięcy czy milionów ratują w Polsce wiadomo? 


 Hanna Krauss, pediatra i kierownik zakładu fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu: 
"W przypadku opóźnienia kalendarza szczepień [..] do miesiąca lub dwóch mogą pojawić się problemy ze zdrowiem. Pediatra mówi wprost..." 

Czyli problemy zdrowotne wynikają z opóźniania kalendarza szczepień? Wszystko jasne. Przecież choroby nie dotyczą np. noworodków, które nie mogą być szczepione np. przeciwko odrze, krztuścowi itd. etc. ;)

https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1574427079435864 
https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1585476638330908 https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/827080027339491/ O komiksie https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1589965487882023 Wośp i szczepienia https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1585008328377739 O epidemii polio w Kaliforni https://www.facebook.com/szczepienie/posts/1580902192121686 Dorota Zawadzka o szczepieniach https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1581921265353112&set=a.1540461709499068.1073741827.100006057616398&type=1  


prof. Szenborn - hospitalizacje mniejszym złem?
"W latach 2003-2013, czyli w okresie, w którym wprowadzono na polski rynek wiele nowych szczepionek niemowlęcych (Hib, pneumokoki, meningokoki, rotawirusy, ospa wietrzna, grypa), lawinowo wraz ze wzrostem wyszczepialności wzrastała liczba hospitalizowanych niemowląt - w ciągu 10 lat o 52 proc. (ze 199 tys. do 320 tys. rocznie)” - czytamy na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, sugerującego szkodliwość szczepień. Te zarzuty odpiera prof. Szenborn przypominając o epidemii ospy z 1963 r., gdy we Wrocławiu i okolicach zachorowało 90 osób, a kolejne 9 w innych częściach kraju (z czego 25 proc. niosących pomoc pracowników służby zdrowia). W wyniku zarażenia zmarło 7 osób. Nie można było czekać. W celu zahamowania epidemii wdrożono wtedy przymusowe szczepienia ochronne. By osiągnąć pozytywny skutek dla całego społeczeństwa nie wzięto pod uwagę stanu zdrowia szczepionych. - W całej Polsce zaszczepiono 8,2 mln osób, co doprowadziło do szybkiego ustania zachorowań. W wyniku niepożądanego działania szczepień zmarło 9 osób. Jednak bilans jest oczywisty: z powodu choroby zmarło 7 na 99 zarażonych osób, a w związku ze szczepieniem średnio jedna na ponad 900 tys. - kończy prof. Szenborn. " 

"Doktor rozprawił się również ,,mitami'' o tym, czy szczepionki mogą powodować alergie. - Dzisiaj można słyszeć, jak babcie mówią, że się nie szczepiły i nie było alergii. Nowotworów też nie było, ale nikt nie wspomina, że ludzie umierali w wieku 40 - 50 lat."
z

Rzeczywiście średnia wieku była dużo niższa, ale czy wtedy też ponad 1000 dzieci rocznie umierało na nowotwory, a odsetek alergików należał do najwyższych na świecie? Obecnie tylko z powodu astmy rocznie umiera ok 1500 osób w Polsce. (statystyki powyżej)
PZH: "Jeżeli widzimy coraz więcej chorych, którzy byli zaszczepieni, świadczy to o skutecznym programie szczepień!|
"Zachorowań wśród zaszczepionych widzimy więcej, ponieważ zachorowania wśród niezaszczepionych są coraz rzadsze. [..]
Jeżeli będziemy kontynuowali powszechne szczepienia przez długi czas i uda nam się utrzymać bardzo wysoki stan zaszczepienia w społeczeństwie, to zachorowania będą rejestrowane coraz częściej wśród osób zaszczepionych. Skąd się bierze ten paradoks?
To, że w populacji skutecznie zaszczepionej zachorowania występują coraz częściej wśród osób zaszczepionych wynika po prostu z tego, że coraz mniej osób pozostaje niezaszczepionych. Gdybyśmy zaszczepili 100% społeczeństwa przeciw danej chorobie, to wtedy wszystkie zachorowania występowałyby wśród osób zaszczepionych!
W 2015 roku epidemiolodzy z Uniwersytetu w Bernie oraz Stanowego Uniwersytetu Pensylwanii zestawili stan zaszczepienia wśród zachorowań na odrę zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i Europie w okresie od 2009 do 2015 r. Porównując odsetek osób zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw odrze ze stanem zaszczepienia rejestrowanym w poszczególnych krajach, ustalili, że za pomocą odsetka zaszczepionych chorych można oszacować stan zaszczepienia społeczeństwa. Tak więc specjalista epidemiolog, widząc coraz wyższy odsetek chorych na odrę którzy byli szczepieni, cieszy się, ponieważ widzi, że program szczepień działa coraz lepiej!

Jest jeszcze jeden aspekt „psychologiczny”, o którym często zapominamy. W opisywanych sytuacjach zachorowań wśród zaszczepionych widzimy więcej, ponieważ zachorowania wśród niezaszczepionych są coraz rzadsze. Następstwem skutecznych wieloletnich szczepień jest bowiem nieporównywalnie niższa liczba zachorowań, w porównaniu z okresem rozpoczynania powszechnych szczepień."
Źrodło:
http://szczepienia.pzh.gov.pl/materialy-dla-lekarzy/paradoksy-epidemiologiczne/

Brzmi absurdalnie?
Koncepcja jest jednak bardzo prosta. Wbrew zapewnieniom PRO (szczepmy to eradykujemy choroby, one znikną i już zawsze będziemy zdrowi;) wiadomo, ze szczepienia mają ograniczoną skuteczność np. rzędu 80% także jeśli zaszczepimy 100% społeczeństwa choroba nie zniknie, chorować będą sami zaszczepieni i to jest cały sekret do zrozumienia artykułu.

Ciekawe tylko, są te zdania na temat cieszenia się np. "Tak więc specjalista epidemiolog, widząc coraz wyższy odsetek chorych na odrę którzy byli szczepieni, cieszy się, ponieważ widzi, że program szczepień działa coraz lepiej!"
Jeśli zachoruje jakiś niemowlak idący zgodnie z kalendarzem szczepień i źle to się dla niego skończy bo jego matka była szczepiona i nie przekazała ochrony dziecku to nie wiem czy będzie się z czego cieszyć. Chyba, że ten specjalista cieszy się bo jest duża wyszczepialność i tak samo by się cieszył jakby na cmentarzu wszystkie nowe nagrobki należały do szczepionych  Logika dokładnie ta sama.

Przykładowo, jeżeli matka była szczepiona w dzieciństwie na przykład przeciwko krztuścowi i nie przyjęła dawki przypominającej w ostatnim trymestrze ciąży (zgodne z zaleceniami np. Advisory Committee on Immunization Practices [ACIP]), to zwykle nie przekaże noworodkowi przeciwciał w stężeniu wystarczającym do ochrony przed zachorowaniem na krztusiec. W przypadku natomiast odry, świnki, różyczki w trakcie ciąży odradza się szczepić więc sytuacja robi się mniej wesoła chociaż pewnie specjalista epidemiolog przywołany przez PZH "będzie się cieszyć"  http://szczepienie.blogspot.com/p/karmienie-piersia-chroni-8-miesiecy.html

przykład plakatu fundacji "Aby żyć..." z profilu "Szczepimy" cytuje:
"Jedno krótkie ukłucie i już cały problem z głowy, dzięki szczepieniu, dzieciak zawsze będzie zdrowy!" https://szczepienie.blogspot.com/2016/10/potyczki-proszczepiennych-ekspertow-z.html
Więcej podobnych


Więcej o manipulacjach w mediach na temat szczepień tutaj 
http://szczepienie.blogspot.com/2016/02/medialne-manipulacje-polio-nie-wraca-i.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/medycyna-ebm-krytyka-bez-gloryfikacji.html  - jak lekarze popełniają karygodne błędy manipulując liczbami...

Informacje z tej strony okazały się ciekawe, sprawdzone, pomocne?
Będę wdzięczny za rozważenie wsparcia.

http://szczepienie.blogspot.com/2016/10/wsparcie.html