Pokazywanie postów oznaczonych etykietą prawo. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą prawo. Pokaż wszystkie posty

czwartek, 3 stycznia 2013

Wymaganie informacji o szczepieniu jest nielegalne jeśli żąda ich przedszkole, żłobek, szkoła etc.

Czy placówki takie jak żłobki, przedszkola, szkoły etc. mają prawo żądać od rodziców rodziców informacji o stanie szczepień? Czy mogą odmówić przyjęcia do szkoły? Czy mogą wymagać dokumentów potwierdzających szczepienie?
Informacja o szczepieniach to dane wrażliwe i osobowe, czyli podlegające ochronie. Co zostało potwierdzone wyrokiem sądu. http://i.imgur.com/wRjdVwm.jpg

Gdyby nadal tego żądali, uzależniali od tych informacji np. przyjęcie dziecka, wyjazd dziecka etc. to robią to nielegalnie. Warto im podsunąć uzasadnienie wyroku. Więc jeśli chcą mieć problemy na własne życzenie niech potwierdzą żądanie na piśmie.

Cytat wyroku WSA:
"Dane wrażliwe Najpoważniejszym problemem jest zobowiązanie rodziców czy opiekunów do udostępnienia w procesie rekrutacji informacji o szczepieniu lub jego odroczeniu. To dane wrażliwe, podlegające szczególnej ochronie, które nie mogą być gromadzone i przetwarzane przez instytucje do tego niepowołane – argumentował wówczas Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Częstochowscy radni z decyzją wojewody się nie zgodzili, a sprawa trafiła do sądu. Wojewoda unieważnił uchwałę częstochowskich radnych ws. obowiązkowych szczepień dzieci.
"Zastrzeżenia wojewody zasadne" W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał orzeczenie. Oddalił skargę radnych tym samym przychylając się do decyzji wojewody. - Zastrzeżenia wojewody są zasadne. Uchwały częstochowskich radnych naruszają uchwałę o danych osobowych. W ustawie żłobkowej zawarte jest unormowanie, że rodzic przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Czym innym jest stan zdrowia, a czym innym informacja o świadczeniach medycznych w tym szczepieniach. Nie można domagać się informacji o zabiegach wykonywanych na dzieciach – argumentuje Stanisław Nitecki, sędzia WSA w Gliwicach. I dodaje: Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom miejsca w przedszkolu. Jeżeli element szczepień miałby przesądzać czy dziecko zostanie przyjęte czy nie, nastąpiłaby dyskryminacja dzieci niezaszczepionych. To oznacza, że uchwały są nieważne, a to czy dziecko zostało zaszczepione czy nie, nie może być brane pod uwagę w czasie rekrutacji do przedszkoli i żłobków."

Źródła:
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html
http://www.tvn24.pl/katowice,51/zlobki-i-przedszkola-tylko-dla-zaszczepionych-uchwaly-niewazne,589261.html
http://m.czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,106507,19092990,sad-uchwaly-szczepionkowe-sluszne-lecz-niezgodne-z-prawem.html


"Czy w procesie rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli miasto mogłoby przyznawać dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom na podstawie zaświadczenia o szczepieniu dziecka zgodnie z programem obowiązkowych szczepień ochronnych wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753)?
„w odpowiedzi na Państwa interpelację nr 246 uprzejmie informuję, że zgodnie ze stanowiskiem radcy prawnego, na podstawie zaświadczenia o szczepieniu dziecka miasto nie może przyznawać dodatkowych punktów zaszczepionym dzieciom w procesie rekrutacji dopublicznych żłobków zgodnie z programem obowiązkowych szczepień ochronnych wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Ponadto, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 26 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 749/15, wskazał, iż: "Wprowadzenie warunku przyjęcia dziecka do żłobka polegającego na przedłożeniu zaświadczenia, że dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych ma w istocie na celu wyegzekwowanie obowiązku poddania dzieci szczepieniom, a więc obowiązku wynikającego z ustawy o zapobieganiu chorób zakaźnych. Natomiast ustawa o opiece, nie może być w tym celu wykorzystywana, gdyż - jak już wskazano - ustawa ta służy innym celom. Zatem żądanie wskazanych w uchwale danych wykracza poza potrzeby wynikające z celu ich zbierania i przetwarzania określonego w ustawie o opiece.
Ponadto, informuję, że zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. poz. 996 ze zm.) dodatkowe kryterium rekrutacji do przedszkoli publicznych określa Rada Gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, Rada Gminy ustalając kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego nie ma dobrowolności w ich określeniu, a kryteria te muszą zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny.
Należy także zaznaczyć, że zgodnie z art. 131 ust. 1 ww. ustawy do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z opinią prawną z dnia 4 lutego 2019r. Gmina nie jest zatem uprawniona do zawężania tej grupy np. poprzez wprowadzenie kryterium szczepienia, jako decydującego czynnika przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie kryterium szczepienia, wiązałoby się z przetwarzaniem danych wrażliwych, co zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest możliwe tylko w pewnych, ściśle określonych przypadkach wskazanych w ww. Rozporządzeniu.
Ponadto, wprowadzenie kryterium szczepienia lub nieszczepienia dzieci przy aktualnie obowiązującym prawie oświatowym nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w postaci nieprzyjmowania do publicznych placówek dzieci, które z różnych przyczyn nie zostały zaszczepione. Bowiem zgodnie z art. 31 ust. 10 wyżej cytowanej ustawy, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc, Prezydent jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko. Zatem dziecko, które nie zostanie przyjęte do preferowanego przez rodziców przedszkola z uwagi na brak szczepień, zostanie przyjęte do innego wskazanego przez Prezydenta przedszkola. Dzieci niezaszczepione, tak czy inaczej będą uczęszczały do przedszkoli wraz z dziećmi zaszczepionymi.
W związku z powyższym, zgodnie z wydaną w dniu 4 lutego 2019r. opinią prawną, na gruncie obowiązującej ustawy Prawo oświatowe nie ma możliwości wprowadzenia przez Radę Miasta Szczecin dodatkowego kryterium szczepienia dzieci. Takie kryterium mogłoby zostać wprowadzone dopiero po zmianie przepisów prawa oświatowego, do czego zmierza Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Szczepimy – bo myślimy”.”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=36FBEFE64EBD44E8BFC6C7700332A400


Informacja na temat stanu zdrowia każdego dziecka jest objęta tajemnicą, a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy. Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta.3 Nie ma instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka.Dzieci niezaszczepione należy traktować tak samo jak dzieci zdrowe i nie powinno się ich uważać za potencjalne źródło zakażenia dla innych osób. Dopiero w razie wystąpienia u dziecka objawów zakażenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lekarz ma obowiązek niezwłocznego (do 48 h) zgłoszenia każdego takiego przypadku do inspekcji sanitarnej właściwej dla miejsca wykrycia zakażenia
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowych»Informacja na temat stanu zdrowia każdego dziecka jest objęta tajemnicą, a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy. 

»Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta.

»Nie ma instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka.

»Obecnie nie ma podstaw prawnych, aby do przedszkoli i szkół przyjmować tylko dzieci zaszczepione zgodnie z programem szczepień obowiązkowych. 

»Takie kryterium kwalifikacji uczniów nie jest obecnie przewidziane w ustawie o systemie oświaty i byłoby nielegalne, ponieważ ograniczenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowychPrzychodnia, szpital lekarz nawet prywatny nie może odmówić przyjęcia/ leczenia/operacji nieszczepionemu. Nie może tez niczego uzależniać od tego faktu. Poniżej opis przepisów to regulujących:
Informacja na temat stanu zdrowia każdego dziecka jest objęta tajemnicą, a jej ujawnienie osobom trzecim (np. innym rodzicom lub dyrektorowi szkoły czy przedszkola) wymaga wyraźnej, ustawowej podstawy prawnej lub zgody opiekuna prawnego dziecka, którego informacja dotyczy. Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta.3 Nie ma instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka.
Obecnie nie ma podstaw prawnych, aby do przedszkoli i szkół przyjmować tylko dzieci zaszczepione zgodnie z programem szczepień obowiązkowych. Takie kryterium kwalifikacji uczniów nie jest obecnie przewidziane w ustawie o systemie oświaty i byłoby nielegalne, ponieważ ograniczenie konstytucyjnej zasady równego dostępu do edukacji wymaga podstawy prawnej rangi ustawy.4 W niektórych przypadkach ustawa daje pierwszeństwo przyjęcia uczniów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. Natomiast przy przyjęciu do szkół profilowanych (np. artystycznych lub sportowych) ustawa wyraźnie wprowadza jako niezbędne kryterium kwalifikacji bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim.
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowych


Czy inspekcja sanitarna (sanepid) ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej?

Sprawa jest złożona i niejednoznaczna
"Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do podejmowania działań służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i jeśli w tym zakresie dostęp do dokumentacji medycznej jest konieczny, to inspekcja może takiego dostępu żądać."
http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/inspekcja-sanitarna-moze-przegladac-dokumentacje-medyczna


"Nie istnieje jakakolwiek podstawa w przepisach prawa (ustawach), legalizująca tego rodzaju działania w odniesieniu do rezygnacji ze szczepień zwanych w Polsce "obowiązkowymi", a będących de facto przymusowymi.
Proceder nielegalnego przekazywania danych w zakresie z jakim się zwrócmy do GIODO, jest uprawiany na podstawie bezprawnego załącznika nr.4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – na podstawie tego rozporządzenia osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych, a rodzaj danych zawartych w tych sprawozdaniach został określony w dwóch załącznikach do tego rozporządzenia (4 i 5) i ma charakter statystyczny, jednak w załączniku nr. 4 widnieje nielegalna pozycja zatytułowana: "Dział 2. Osoby uchylające się od obowiązku szczepień", a dalej czytamy: "Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, których imienny wykaz dołączono do sprawozdania". W liście sprawozdawczej dołączanej do załącznika nr. 4, której wzór nie został formalnie ustalony, przekazywane są co najmniej imiona i nazwiska dziecka i jego rodzica/ów oraz dane teleadresowe.Oto odnośnik do ISAP zawierający w/w wymienione Rozporządzenie wraz z załącznikami: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServ...[..] 
na podstawie art. 14 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, wnosimy sprzeciw co do przetwarzania dotyczących nas danych w kontekście realizacji administracyjnego przymusu szczepień, przez Inspekcję Sanitarną, Wojewodę i jakikolwiek inny organ/podmiot, w związku z faktem braku postanowień ustawodawstwa krajowego w tym konkretnym zakresie, a tym samym łamaniem prawa do ochrony danych przez te organy poprzez nielegalne ich pozyskanie i tym samym nielegalne ich przetwarzanie i wykorzystywanie.[..]Proceder przekazywania danych osobowych osób nie wyrażających zgody na szczepienia przymusowe do innych organów administracji czy osób/podmiotów jest nielegalny, ponieważ uprawnienie takie ani zakres danych nie zostały uregulowane w ustawie. Nie jesteśmy w stanie ustalić, co się dzieje w dalszej kolejności z naszymi danymi po bezprawnym przekazaniu ich przez placówkę medyczną, czy i do jakich urzędów/podmiotów/osób dane te są dalej przekazywane.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111821086

z
https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/posts/1208714975822595?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/skarga-na-przychodni%C4%99-do-giodo-dot-bezprawnego-przekazania-danych-sanepidowi/1208996559127770
"Dzieci niezaszczepione należy traktować tak samo jak dzieci zdrowe i nie powinno się ich uważać za potencjalne źródło zakażenia dla innych osób. Dopiero w razie wystąpienia u dziecka objawów zakażenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lekarz ma obowiązek niezwłocznego (do 48 h) zgłoszenia każdego takiego przypadku do inspekcji sanitarnej właściwej dla miejsca wykrycia zakażenia.1 Na lekarzu ciąży wówczas obowiązek podjęcia szeregu różnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zachorowań, obowiązek udzielania opiekunom stosownych pouczeń na temat środków zapobiegawczych, a w razie takiej potrzeby – zalecenia izolacji i leczenia pacjenta lub osób z kontaktu.
http://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/122552,nieszczepione-dzieci-w-placowkach-opiekunczych-i-oswiatowych
Punkty za szczepienia przy naborze do przedszkoli

W ustawach próbuje się dodawać bardzo nieprecyzyjne ale jednocześnie bardzo dolegliwe kryterium, które zwykle brzmi mniej więcej tak: "dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym [..] lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – X punktów."

Co jest nie tak, już pomijając fakt, że jest to nielegalne?
 1. - To jest bez sensu bo faktycznie nic nie daje. Dziecko, które nie zostanie przyjęte do preferowanego przez rodziców przedszkola z uwagi na brak szczepień, zostanie przyjęte do innego wskazanego przez Prezydenta przedszkola. Dzieci niezaszczepione, tak czy inaczej będą uczęszczały do przedszkoli wraz z dziećmi zaszczepionymi, chyba, że sensem tego kryterium jest utrudnić ludziom życie.
  Nie uzyskanie X punktów to sam koniec kolejki, dziecko trafi do przedszkola ale dalszego, przez co rodzice będą mieć problemy - jedyne co się zmieni to to, że cześć osób co powinna dostać się do danego przedszkola z uwagi na np. rodzeństwo w nim, niepełnosprawność, lokalizację to dostanie się do przedszkola co im nie pasuje bo za rodzeństwo jest niemal 10x mniej punktów niż za szczepienia.
 2. - Są tylko dwie opcje do wyboru niezbyt precyzyjne, czy już jedno szczepienie czy dwa to już poddanie dziecka szczepieniom? czy trzeba wszystkim dla danego wieku? a spóźnialscy są traktowaniu jak nieszczepiący? (tak robi sanepid i ściga takich rodziców)
 3. - Sytuacje rodziców bywają różne, jeśli przyjechali z innego kraju nie zdążyli nadrobić szczepień z Polskiego kalendarza, może po prostu przeoczyli/zapomnieli, a przychodnia nie przypominała, może trafili na lekarza co im odradził ale nie dał odpowiedniego pisemnego odroczenia itd etc. i za być może nie swoją winę mają być dyskryminowani czy poddawani karze jeśli oświadczą, że szczepią ale nie na wszystko?
 4. - Brak określenia "długotrwałości" bywa, że dzieci mają kilka razy przekładane szczepienia na krótko bo chorują, wyjeżdżają, potem robi się pół roku albo rok w zaległości w jednej szczepionce więc takie dziecko nie spełnia kryterium?
 5. - Zagrożeniem dla innych dzieci są dzieci chore, a nie zdrowe. Chore dzieci zwłaszcza przewlekle, które mogą zarażać innych (nosiciele rożnych groźnych wirusów czy lekoopornych bakterii), jednak tym się ustawodawca nie przejmuje, przejmuje się zdrowymi dziećmi, które mogą mieć opóźnione szczepienia przeciwko różnym także niezwykle rzadkim chorobom
 6. Są inne kwestie, które mają dużo większe znaczenie dla naszego zdrowia i naszych dzieci niż fakt, że malutka, promilowa grupka dzieci nieszczepionych, która i tak będzie chodzić do przedszkola, ale nie tego co im pasuje. Większym problemem jest to czy dziecko przychodzi zdrowe czy chore i zaraża innych. I tutaj warto się pochylić (do przedszkoli przyprowadzane są dzieci chore z kaszlem, katarem, temperaturą - jest to masowe). Oczywiście, że w razie epidemii groźnych chorób przeciwko, którym szczepimy nie tylko nieszczepione przestaną chodzić do miejsc publicznych ale wszystkie inne również, ponieważ szczepienia nie są 100% skuteczne, rzadko nawet w 90% co trochę chyba za mało aby ryzykować. 

Jakie zmiany miałyby REALNY sens?

Skoro już ustaliliśmy, ze niewątpliwie prawdziwym problemem wpływającym na roznoszenie się chorób, występowanie epidemii jest przyprowadzanie chorych dzieci do przedszkoli warto też zauważyć, ze także przychodzenie chorych dorosłych do pracy to problem, jak i w ogóle wychodzenie ludzi chorych do miejsc publicznych. Dorośli zarażają dorosłych i dzieci, dzieci nie rodzą się z wrodzonymi chorobami.

Dlatego warto zmienić coś w polityce przyjmowania dzieci do przedszkoli. Przykładowo dzieci o wątpliwym stanie zdrowia izolować lub po prostu nie wpuszczać. Ustalić np. po chorobie ustalać okres kwarantanny (dla ochrony samych chorych z uwagi na obniżoną odporność) to zdecydowanie wpłynęło by na plus dla wszystkich...
Takie działania już się w niektórych miejscach wprowadza 
http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Zlobek-tylko-dla-zdrowych-dzieci,151158,10.html i one mają zdecydowanie największy sens

Potrzebna jest kampania uświadamiające jak ludzie się zarażają. Jakie nawyki, jakie są proste sposoby aby unikać zarażenia. Pełno rozmaitych filmów w sieci na ten temat.
O myciu rąk, które ma większe znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na grypę niż szczepienia:
http://szczepienie.blogspot.com/p/odpornosc-grupowa-jak-naprawde-wyglada.html
Zdrowe nawyki np. Unikanie "dawanie gryza" również zmniejsza ryzyko zakażeń, w tym także groźnych seps meningokowych http://wejherowo-psse.blogspot.com/2013/02/stop-meningokokom.html

Prosta tania kampania informacyjna, rozdanie rodzicom ulotek mogłoby realnie poprawić sytuację.
Jest wiele patogenów groźnych dla życia przeciwko którym szczepień nie ma, a które zabijają tysiące Polaków dlatego warto podkreślić, że takie działania REALNIE poprawią sytuacje. Ich efekty będą natychmiastowe, a nie wyimaginowane jak przy szczepieniach gdzie goniąc rodziców by szczepili np. przeciwko polio unikamy bezpośredniego zagrożenia, które patrząc na fakty polega na tym, ze od ponad 36 lat nie było żadnego zachorowania w Polsce? a od paru lat wśród 7 miliardów ludzi notuje się po kilkanaście zachorowań w 2 czy 3 krajach świata jak Afganistan i Pakistan, do tego nawet w przypadku zachorowania tylko w ułamku promila przypadków w grupach ryzyka zwykle prowadzi do kalectwa? Jeśli to nie jest praktycznie wyimaginowane, bliskie zeru zagrożenie, to jakie jest? Przecież ryzyko, że dziecko uderzy spadający meteoryt jest wielokrotnie większe w obecnej sytuacji. Podobna sytuacja odnosi się do wielu innych chorób przeciwko, którym szczepimy.


Wracając jednak do realnych rozwiązań. Niektóre rozwiązania chroniące dzieci przed chorobami nie kosztują nic, wystarczy mądry przepis np.

Powyższe pomysły mają znaczenie bez porównywalnie większe od gnębienia malutkiej grupy pojedynczych nieszczepionych dzieci, które z samego faktu nie bycia szczepionymi wcale nie stają się "siedliskami bakterii". http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/informacje-o-szczepieniu-dla.html

Można wymienić dziesiątki patogenów przeciwko, którym szczepień nie ma, lub są tylko zalecane, a które to dosłownie zabijają dziesiątki tysięcy Polaków. Głównie tych z grup ryzyka. To się dzieje, takie mamy fakty tylko z powodu posocznicy (Sepsy) szacuje się, że umiera około 40 tysięcy Polaków.
Mam nadzieję, że wszyscy czytający ten tekst dostrzegają jakim absurdem jest skupianie się na tej kwestii zamiast na realnych problemach do rozwiązania, które naprawdę mają wpływ na zdrowie wszystkich...

Ciekawostka: Z powodu gruźlicy przeciwko której obowiązkowo szczepimy od ponad pół wieku nadal umiera w Polsce około 600 osób rocznie, a choruje około 10 tysięcy. Szczepienia nie są tak skutecznie jak się wielu wydaje
http://szczepienie.blogspot.com/p/gruzlica-szczepionka-bcg-10.html
Mnóstwo ludzi uległo mitom i fałszywym wyobrażeniom odnośnie ich znaczenia, szczególnie w przeszłości
http://szczepienie.blogspot.com/2017/02/jak-choroby-zakazne-zmieniaja-wyglad-i.html

Czy w obliczu powyższych faktów nadal znajdą się tacy co będą twierdzić, że uchwała robiąca problemy rodzicom za brak szczepień ma sens? Czy naprawdę najbardziej palącym problemem są nieszczepione dzieci, a nie CHORE roznoszące zarazki?

Źródła argumentów
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1881611715291125&id=685743984877910&comment_id=1886752714777025&comment_tracking=%7B&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1911360645578085/

Trudne pytania do Roberta Wagnera od "Szczepimy bo muślimy", na które nie doczekaliśmy się odpowiedzi
https://www.facebook.com/groups/779018065479021/permalink/1911586712222145/?hc_location=ufi

Źródło uchwał (zrzutów ekranu):
http://www.zielona-gora.pl/system/obj/9462_zmiana%20uchwa%C5%82y%20z%20dnia%2028%20lutego%202017r.%20-kryteria%20na%20drugim%20etapie%20post.%20rekr.%20do%20MP%20-2019%20.pdfhttp://www.zielona-gora.pl/PL/1361/7179/Nabor_do_przedszkoli_2019_2020/


Dlaczego wprowadzanie takich kryteriów jest obecnie nielegalne?
http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/informacje-o-szczepieniu-dla.html
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11201.asp?soid=36FBEFE64EBD44E8BFC6C7700332A400 http://www.tvn24.pl/katowice,51/zlobki-i-przedszkola-tylko-dla-zaszczepionych-uchwaly-niewazne,589261.html
http://m.czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,106507,19092990,sad-uchwaly-szczepionkowe-sluszne-lecz-niezgodne-z-prawem.htmlWszelkie groźby, komentarze nie na miejscu jakie słyszymy ze strony personelu danej placówki etc. można zgłaszać do niżej opisanych instytucji.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

Czy szpital, lekarz, przychodnia, chirurg może odmówić nieszczepionemu.... ? Czy mogą odmówić operacji przy braku szczepień przeciwko wzw-b? Czy lekarz może oświadczyć, że nie przyjmie nieszczepionego?

Pojawiają się pytania w stylu:
Czy chirurg może odmówić wykonania zabiegu u dziecka, które nie było szczepione przeciwko WZW typu B? Czy mogą wymagać dokumentów potwierdzających szczepienie? Czy lekarz może odmówić pomocy? Czy przychodnia ma prawo odmowić mi wizyty u pediatry bo nie szczepię?Słyszałam że jeśli nie zaszczepię na WZW dziecka to szpital nie przyjmie na operację czy biobsję w nagłym przypadku czy to prawda?

Odpowiedź jest prosta: NIE.

Nie mogą odmówić leczenia, nie mogą wymagać szczepień tzn. uzależniać interwencje medyczną od faktu szczepienia lub nie. Lekarz czy przychodnia nie ma możliwości odmówić, jeśli to zrobi to naraża się na konsekwencje.


Jakie jest ryzyko zakażenia WZW-B podczas zabiegu?
Zależy od szpitala - to raczej pytanie do tych jednostek. Generalnie odkąd w Polsce zaczęto stosować procedury sterylizacji, które niszczą wirusa HBV (przypomnę, że temperatura nie wystarcza) większym problem w większości szpitali nie jest fakt, że zakażają ludzi (trudno o takie przypadki z ostatniej dekady - polecam samodzielnie sprawdzić), a raczej jest to ochrona lekarzy którzy dokonując różnych zabiegów wolą mieć do czynienia z pacjentami zaszczepionymi.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wzw-b-wzw-c-nop-euvax-szczepienia-hbs.html - duży zbiór informacji na temat wirusa wzw-b i szczepień, warto zweryfikować.Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu przeciw wzw B. W przypadku naruszenia praw pacjenta, pacjentowi przysługuje skarga na świadczeniodawcę [..]
http://stopnop.com.pl/niedopuszczalne-jest-uzaleznianie-zabiegu-od-szczepienia-przeciw-wzw-b/
W praktyce pacjenta traktuje się bardzo różnie dlatego należy zawsze nagrywać (to legalne) prosić lekarza o pisemną odmowę. W pilnych sprawach dzwonić po Policję jeśli lekarz odmawia pomocy, nie dająć żadnej sensownej alternatywy. W mniej pilnych zainteresować sprawą prokuraturę i napisać skargi w kilka niżej opisanych miejsc. Zwykle jeśli lekarz zostanie poinformowany o takich krokach szybko zmienia front.

W komentarzu do programu (cz. III, "Informacje uzupełniające" [p. s. 31 - przyp. red.]) znajduje się następujący zapis:
"Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu w przypadku nieprzeprowadzenia szczepienia"
Program Szczepień Ochronnych na rok 2003. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2003 roku
http://www.mp.pl/artykuly/15180


"CZY LEKARZ-PEDIATRA MOŻE ODMÓWIĆ OPIEKI W POZ NAD DZIECKIEM, KTÓREGO RODZICE ODMAWIAJĄ WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ OBOWIĄZKOWYCH?
Odpowiadając krótko: lekarz ma prawo odmówić opieki nad takim dzieckiem, na warunkach określonych prawem. Należy zacząć od tego, że przepisy wprost nie ustanawiają prawa lekarza do odmowy opieki długoplanowej w ramach POZ. Niemniej w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty uregulowano zasady odmowy leczenia pacjenta. Zgodnie art. 38 tej ustawy, lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, o ile nie zachodzi przypadek niecierpiący zwłoki. Odmowa opieki nad dzieckiem rodziców, którzy odmawiają wykonania szczepień obowiązkowych, równa się generalnej odmowie podjęcia leczenia tego pacjenta.
http://prawalekarzy.pl/artykuly/czy-lekarz-pediatra-moze-odmowic-opieki-w-poz-nad-dzieckiem-ktorego-rodzice-odmawiaja-wykonywania-szczepien-obowiazkowych-226


Personel medyczny nie ma prawa wymuszać na pacjentach i uzależniać wykonania zabiegu medycznego od poddania się wcześniej szczepieniu przeciw wzw B. Z informacji uzupełniających do kalendarza szczepień:
"Niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciw WZW typu B."
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2012/78/akt.pdf

"Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym."
http://www2.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-trybu-finansowania-szczepien-przeciwko-wzw-b,79.htmlDoszczepienia przeciwko wzw-b może wiązać się z ryzykiem?

"Bywa, że lekarze zalecają doszczepianie się przeciwko WZW B w sytuacji, kiedy pacjent ma mieć planowany zabieg bez uprzedniego oznaczenia miana przeciwciał. I to jest błąd. Nie należy sugerować się czasem, jaki upłynął od podania ostatniej dawki szczepionki, ponieważ u jednej osoby po kilku latach od szczepienia poziom przeciwciał może być bardzo wysoki, a u innej bardzo niski. Szczepionki przeciwko WZW B są martwe, nie ma możliwości namnożenia się antygenu, a to z kolei oznacza, że szczepi się produktami z wysokim stężeniem antygenu, aby odpowiedź organizmu była odpowiednia i doprowadziła do powstania odporności.  Jeżeli organizm z wysokim mianem przeciwciał otrzyma szczepionkę z dużą ilością antygenu, wówczas dojdzie do wytrącenia się kompleksów antygen-przeciwciało.  Takie kompeksy będą osadzać się w drobnych naczyniach krwionośnych powodując reakcję zapalną, a nawet uszkodzenie narządów. Jeżeli osoba przebyła pełny schemat szczepienia, a poziom przeciwciał jest niski lub zerowy, to należy pamiętać o istnieniu pamięci immunologicznej, która w razie narażenia na HBV zadziała i dojdzie do powstania odpowiedniego miana przeciwciał zanim wirus zdąży się namnożyć. Okres wylęgania HBV jest długi w porównaniu do reakcji w wyniku działania pamięci immunologicznej. Inaczej w przypadku osób z zaburzeniami immunologicznymi – u nich powinno się utrzymać stały, ochronny poziom przeciwciał. Nawet zdrowe osoby narażone na kontakt z HBV, czyli np. lekarze, nie muszą się doszczepiać. Schemat sprawdzania poziomu przeciwciał, który stosowany był w Polsce co 5 lat jest praktyką przestarzałą i niepotrzebną.  https://wyszczepieni.blogspot.com/2017/12/wirusowe-zapalenie-watroby-typu-b.html

Literatura:
1. Z. Dziubek; Choroby zakaźne i pasożytnicze; PZWL; Warszawa 2015.
2. J. Cianciara, J. Juszczyk; Choroby zakaźne i pasożytnicze; CZELEJ; Lublin 2007.
3. D. Mrożek-Budzyn; Wakcynologia praktyczna; alfa-medica press; Bielsko-Biała 2016.
4. K. Madaliński i wsp.; Aktualne poglądy na przetrwanie odporności po szczepieniach przeciwko WZW B; PRZEGL EPIDEMIOL 2015, 69: 147 - 150.
5. A. Matejuk, K. Simon; Wpływ prowadzonej swoistej profilaktyki zakażeń HBV na częstość występowania WZW typu B w województwie opolskim w latach 2007-2011; PRZEGL EPIDEMIOL 2015, 69: 135 - 138.
6. M. Stępień i wsp.; Hepatitis B in Poland in 2014; PRZEGL EPIDEMIOL 2016, 70(2): 231 - 241.
7. T. W. Łapiński; Zakażenie HBV lub HCV a ciąża; PRZEGL EPIDEMIOL 2017, 71(2): 191 - 198.
8. M. Pawłowska, M. Sobolewska-Pilarczyk; Rekomendacje postępowania w profilaktyce wertykalnych zakażeń HBV i HCV; PRZEGL EPIDEMIOL 2016, 70: 119 - 120.
9. K. Buczek, M. Marć; Antybiotykooporność bakterii - przyczyny i skutki; ANNALES UMCS LUBLIN - POLONIA; vol. LXIV (3) 2009.
10. Euvax B, ulotka [online:] ulotka
11. Engerix B, ulotka [online:] ulotka
12. Infanrix hexa, CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO [online:] ChPL
13. Hexacima, CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO [online:] ChPLPonadto:
Rzecznik PrasowyNarodowego Funduszu Zdrowia
KOMUNIKAT
Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Przeciwepidemicznego Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w sprawie trybu finansowania szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pacjentów przed planowanym zabiegiem operacyjnym informujemy, że w świetle obowiązujących regulacji prawnych nie istnieje obecnie możliwość finansowania szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B osób, u których ryzyko zakażenia wynika z narażenia na ekspozycję i związane jest z przerwaniem ciągłości tkanek, np. podczas zabiegu operacyjnego.
Szczepienie to, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lipca 1998 roku, w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym (Dz.U. z 1998 r., Nr 94, poz. 600 z późn. Zm.) jest szczepieniem zalecanym.
Art. 18 ust. 3 i 5 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002 roku ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr 126, poz. 1384) stanowi, że koszt zakupu preparatu do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu. Samo wykonanie szczepienia jest bezpłatne, o ile punkt szczepień zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonanie szczepień.
Wszelkie ewentualne żądania przez szpital poddania się temu szczepieniu lub uzależnienie wykonania zabiegu operacyjnego od wcześniejszego zaszczepienia się, jest działaniem bezprawnym.
źródło - Rzecznik Prasowy NFZ

Poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 2014-01-24, Departament Matki i Dziecka, numer pisma MZ-MD-S-054-4919-8/JK/14 cytuje:
„[..] W przypadkach odmawiania wystawiania recept [..] utrudniania dostępu do świadczeń zdrowotnych, informuję, że udzielanie świadczeń zdrowotnych nie może być warunkowane [..] należy bezwzględnie zgłosić zaistniałe zdarzenie do właściwych organów ścigania.”

Wszelkie sytuacje konfliktowe z pracownikami służby zdrowia w szczególności: straszenie, grożenie, szantażowanie brakiem wydania recepty czy skierowania lub odmowa jakiegokolwiek zabiegu, powoływanie się na kończący się termin ważności serii szczepionki, głośne krytyczne uwagi wygłoszone przy pełnej poczekalni, nasłanie na rodziców dzielnicowego czy policji, nękanie telefonami, nachodzenie w domu, zaczepianie rodziny i sąsiadów etc. należy zgłaszać do odpowiednich organów.

Skargę możesz złożyć do:
 • - kierownika lub dyrektora placówki medycznej
 • - wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • - Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej (gdy skarga dotyczy lekarza),
 • - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • - Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Więcej informacji (tam są linki źródeł)
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html
http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Oczywiście może być względem takiego lekarza wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Członkowie izb lekarskich (a więc lekarze) podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej „przewinieniem zawodowym”.

Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
 • - upomnienie,
 • - nagana,
 • - kara pieniężna,
 • - zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat,
 • - ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat,
 • - zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat,
 • - pozbawienie prawa wykonywania zawodu.


Można także domagać się odszkodowania czy też zadośćuczynienia na drodze postępowania cywilnego.

Istnieją wyjątki:
Lekarz w określonych warunkach może odmówić leczenia. Może to zrobić, gdy między nim a pacjentem istnieje jakiś emocjonalny stosunek. Gdy uzna, że nie jest w stanie wykonać zabiegu, bo nie czuje się na siłach, nie ma wystarczającej wiedzy lub uniemożliwia to jego stan emocji i psychiki – mówi dr n. med. Krzysztof Szuber, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie. – W takiej sytuacji musi jednak wskazać pacjentowi inną drogę do otrzymania świadczeń. 
Nie może jednak odmówić wykonania świadczeń, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

https://www.facebook.com/stowarzyszeniestopnop/photos/a.306097859417649.88682.206336526060450/633596066667825/?type=3&hc_location=ufi
http://e-prawnik.pl/wiadomosci/naszym-zdaniem/czy-twoim-zdaniem-nalezy-ukarac-lekarza-ktory-odmowil-wykonania-zabiegu.html
http://supernowosci24.pl/lekarz-odmowil-wykonania-operacji-na-ktora-sam-skierowal-pacjentke/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/901968,obowiazkowe-szczepienia-zlobki-przedszkola-dzieci-gmina.html
http://babyonline.pl/prawa-dziecka-pacjenta,choroby-malego-dziecka-artykul,11688,r1p1.html
https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/


Jeśli lekarz grozi etc.
Kodeks karny:
Art. 191 § 1. kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
http://szczepienie.blogspot.com/p/wiedza-1.html

Lekarza można i warto nagrywać. Jest to legalne nawet z ukrycia.http://szczepienie.blogspot.com/p/instrukcja-przetrwania-w-polskiej.html

Wymaganie informacji o szczepieniu jest nielegalne jeśli żąda ich przedszkole, żłobek, szkoła etc. Nie mają prawa prosić o takie dane osobowe. Taki jest wyrok WSA - poniżej cytowany http://szczepienie.blogspot.com/2016/01/informacje-o-szczepieniu-dla.html